↑ طبرسی، مکارم الأخلاق، ۱۳۷۰ش، ص۲۰۳

اگر در صیغه عقدِ ازدواج موقت، مهریه ذکر نشود، عقد باطل میشود؛ اما در ازدواج دائم، عقد صحیح است و در صورت نزدیکی مهر المثل به زن تعلق میگیرد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و ازدواج دائم، در مدتدار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. در برخی از روایات، ملاکهایی برای ازدواج بیان و توصیه شده است که در انتخاب همسر در نظر گرفته شوند؛ بنا بر روایتی، پیامبر اسلام شخصی را به ازدواج با افراد متدین سفارش کرده است. از امام رضا(ع) هم نقل شده که از ازدواج با فرد بداخلاق بپرهیزید. امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۴ش/۱۴۲۶ق. حسینی، سید مجتبی، احکام ازدواج (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)، قم، دفتر نشر معارف، چاپ هفتم، ۱۳۸۹ش. منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحیهها و الحاقات همراه با قانون مسؤلیت مدنی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۹۱ش.

در کتاب مکارم الاخلاق، به نقل از امام صادق(ع) آمده است: با خاندان شایسته ازدواج کنید؛ چرا که ویژگیهای خانوادگی به فرزندان منتقل میشوند. ↑ سبحانی، «ازدواج موقت در کتاب و سنت»، ص۶۳. ↑ امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۵۰. ↑ امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۶۴. ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۳۰۵. ↑ امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۵۳. ↑ بهجت، مناسک حج، قم، ص۱۰۰؛ سبحانی، مناسک حج، ۱۳۸۸ش،ج۱، ص۹۱. طبرسى، فضل بن حسن، مکارم الاخلاق، قم، الشریف الرضی، چاپ چهارم، ۱۴۱۲ق/۱۳۷۰ش. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علىاكبر غفارى، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. امام خمينى، سيد روحالله، توضیح المسائل (مُحَشّی)، تحقیق سيد محمدحسين بنىهاشمى خمينى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق. ↑ امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۶۸. ↑ ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۲۶. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ص۴۶۵؛ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۰۱. ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۰۱. ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۳۶. ↑ امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۵۸. ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۳۷. ↑ حسینی، احکام ازدواج، ۱۳۸۹ش، ص۱۲۱.

↑ سوره نور، آیه ۳۲؛ حسینی، احکام ازدواج، ۱۳۸۹ش، ص۳۹-۴۰. ↑ اسدی، «نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج»، ص۱۰۳. اسدی، لیلا سادات، «نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج»، در مجله مطالعات راهبردی زنان، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، تابستان ۱۳۸۷، شماره ۴۰. ↑ اسدی، «نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج»، ص۱۰۶-۱۰۹. ↑ شهید اول، اللمعة مجله خبری wedlockmag الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۶۴. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، باب ان التزویج یزید فی الرزق، ص۳۳۰-۳۳۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق. ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۹۰. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهمالسلام، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش. سبحانی، جعفر، «ازدواج موقت در کتاب وسنت»، فقه اهل بیت، ش ۴۸، ۱۳۸۵ش.

↑ سبحانی، «ازدواج موقت در کتاب و سنت»، مجله خبری wedlockmag ص۱۲۵، ۱۲۶. ↑ ساردویینسب و دیگران، «واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی»، ص۸۶. در صیغه عقد ازدواج موقت، تعیین مدت ازدواج و مقدار مهریه شرط است و بعد از آن مدت، زن و شوهر بدون طلاق از هم جدا میشوند. پس از ازبینرفتن ازدواج زن باید عده (مدتزمانی معینی که زن حق ازدواج ندارد) نگه دارد. ازدواج، با لعان، طلاق، مرگ، تغییر جنسیت، ارتداد و وجود یکی از عوامل فسخ نکاح پایان مییابد و پس از جدایی زن باید عده نگه دارد. مرگ، ارتداد، طلاق، لِعان و چیزهایی که موجب فسخ نکاح میشوند. ازدواج یا نکاح ایجاد پیوند زناشویی به وسیله صیغه عقد نکاح است. در ایران نیز بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، عدم ثبت نکاح برای زوج جرم محسوب میشود. قرآن ازدواج وقرار گرفتن مردان در کنار همسرانشان را مایه آرامش دانسته و به مسلمانان توصیه کرده که مردان و زنان بیهمسر را همسر دهند.