کمک های اجتماعی چه زمانی پرداخت می شود و چقدر است؟ • تصویر از مجله Life

(23/12/1400) ایرنا نوشت: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان های اجتماعی کشور از پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی امروز دوشنبه به همراه مستمری آنها خبر داد.
سید مرتضی حسینی افزود: مبلغ عیدی با مستمری برای خانواده پنج نفره یک میلیون و 650 هزار تومان، برای خانواده چهار نفره یک میلیون و 350 هزار تومان، برای خانواده سه نفره یک میلیون و 50 هزار تومان. خانواده دو نفره 730000 تومان و برای خانواده مجرد 525000 تومان که بخشی از آن مستمری و مابقی عیدی است.

یک جشن سلامتی

عیدی بازنشستگان بهزیستی چقدر است؟

وی خاطرنشان کرد: مبلغ عیدی تنها برای خانواده پنج نفره 550 هزار تومان، خانواده چهار نفره 450 هزار تومان، خانواده سه نفره 350 هزار تومان، خانواده 2 نفره 230 هزار تومان و خانواده یک نفره 175 هزار تومان بوده است. .

طبق روال سال گذشته مقرر شده است که پرداخت عیدی مستمری بگیران در هفته چهارم اسفند ماه 1401 انجام شود که تاریخ دقیق پرداخت عیدی مستمری بگیران مددکاری اجتماعی اعلام نشده است.


واریز عیدی ذینفعان مسیحی سازمان اجتماعی

با توجه به پرداخت عیدی مستمری بگیران مسیحی سازمان اجتماعی در آذرماه امسال معادل مستمری یک ماهه (خانوارهای یک نفره 546000 تومان، خانوارهای دو نفره 780000 تومان، خانوارهای سه نفره یک میلیون و 92000 تومان، خانوارهای چهار نفره یک میلیون و 404 میلیون تومان 1000 تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر یک میلیون و 716 هزار تومان عیدی بازنشستگان سازمان بهزیستی دریافت کردند.

کمک هزینه اجتماعی چه زمانی پرداخت می شود؟

(10/12/1401) معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اجتماعی کشور از واریز شدن معادل یک ماه مستمری به حساب مشمولان مسیحی سازمان اجتماعی از کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، علیرضا انجلسی در این خصوص گفت: به مناسبت سال جدید برای خانوارهای یک نفره 546 هزار تومان، خانوارهای دو نفره 780 هزار تومان، خانوارهای سه نفره یک میلیون و 92 هزار تومان. خانوارهای چهار نفره یک میلیون و 404 هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بیشتر یک میلیون و 716 هزار تومان عیدی پرداخت کردند.


Idi به گیرندگان اجتماعی پرداخت شد

حسینی خاطرنشان کرد: مجموع مستمری بین تعداد داوطلبان بر اساس بودجه سنواتی پرداخت می شود. به گفته وی هفت میلیون نفر تحت پوشش کمک های اجتماعی هستند که از این تعداد دو میلیون نفر مستمری بگیران مددکاری اجتماعی هستند.مجله ازدواج