کمک معیشتی برای 9000 جانباز بیکار ایجاد شد • تصویر از مجله زندگی


کمک معیشت جانبازان بیکار

محبتی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید گفت: از طریق مدیریت منابع برای 9 هزار نفر از رزمندگان سابق بیکار بدون درآمد کمک معیشتی برقرار شده و 31 هزار نفر از جانبازان در نوبت دریافت کمک معیشتی هستند.
معاون توسعه، مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران 40 هزار ایثارگر را در لیست نوبت دریافت کمک معیشتی قرار دادند و گفت: با وجود اینکه منابع مالی لازم تامین نشد، اما با مدیریت منابع، کمک های معیشتی به آنها ارائه شد. 9000 جانباز بیکار بدون درآمد ثابت.

طاهر محبتی افزود: نیاز است دولت و مجلس در بودجه های سنواتی به بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک کنند تا کمک هزینه معیشت ایثارگرانی که در لیست انتظار دریافت کمک معیشت هستند و با رعایت انصاف ایثارگران تعیین شود. برای دسترسی به خدمات، پیشنهاد می شود این کمک هزینه معیشتی به دهک های بالا پرداخت شود و به جای آن اعشار 1 تا 3 را حذف کرده و پوشش دهید.

محبتی با تاکید بر اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای بنیاد جوابگوی نیازهای این بنیاد نیست، افزود: 95 درصد از بودجه پیش بینی شده برای این نهاد به صورت حقوق، مزایا و کمک معیشتی به خانواده های شهدا و ایثارگران پرداخت می شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با وجود اینکه منابع مالی لازم تامین نشده است، اما با مدیریت منابع، کمک معیشتی برای 9000 جانباز بدون اشتغال و درآمد و 31000 نفر ایجاد شده است. جانبازان در لیست انتظار برای کمک های معیشتی هستند.

کمک هزینه معیشت جانبازان با وجود افزایش 60 درصدی ناکافی است

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه 105 هزار نفر از این بنیاد کمک معیشت دریافت می کنند، گفت: کمک هزینه معیشت ایثارگران نسبت به سال گذشته از 2 میلیون و 224 هزار تومان 60 درصد افزایش یافته است. به 3600000 تومان هزار تومان رسیده است و معتقدیم این میزان کمک هنوز کافی نیست.

موهبتی گفت: مستمری خانواده شهدا در سال جاری حدود 70 درصد از 3 میلیون و 300 هزار تومان به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته و برای پرداخت آن 210 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این اعتبار باید توسط سازمان برنامه و بودجه به این موسسه اختصاص یابد.

وی گفت: حدود 5200 میلیارد تومان برای درمان ایثارگران از منابع دولتی و خصوصی و 1000 میلیارد تومان نیز از محل منابع هدف گذاری شده است که کافی نیست.

اختصاص 9 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پاداش بازنشستگی جانبازان

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امسال پس از 10 سال پیگیری، 9 هزار میلیارد تومان از بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پاداش بازنشستگی ایثارگران اختصاص یافته است و نمی توانیم. برای جبران کمبود منابع، از این منبع یا سایر منابع در نظر گرفته شده برای سایر بخش ها اعتبار دریافت کنید.

افزایش 38 درصدی هزینه پرستاری خانواده شهدا و جانبازان

محبتی با بیان اینکه امسال قرار بود هزینه های پرستاری خانواده شهدا و جانبازان 57 درصد افزایش یابد، گفت: ماه گذشته و ماه جاری سازمان برنامه و بودجه 108 میلیارد تومان اعتبار در این زمینه بر اساس ماه گذشته به ما اختصاص داد. . حق پرستاری خانواده شهدا و جانبازان 38 درصد افزایش یافت..مجله ازدواج