کارنامه امتحانات نهایی در سایت سنجش قرار گرفت • Magazine Image de la vie

کارنامه امتحان نهاییدانش آموزانی که در آزمون سراسری شرکت کرده اند می توانند به سایت مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنند کارنامه امتحان نهایی می بینید.

دانش آموزانی که در آزمون سراسری شرکت کرده اند می توانند از امروز به سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش مراجعه کنند. کارنامه امتحان نهایی دیدن؛ دانشجویان و داوطلبان رایگان به مدت 3 روز تا 30 تیرماه اعتراض به نتایج نمرات امتحان نهایی دارند.

گزارش اخبار آزمون شهر صداوسیما، اصفهان; مرحله دوم آزمون سراسری 1402 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 24 و 25 تیرماه در پنج گروه تستی برگزار شد. نتایج امتحان نهایی دانش آموزان این آزمون 40 درصد تاثیر نهایی دارند.

داوطلبانی که درخواست ترمیم امتیاز داده اند می توانند هفته آینده نمرات خود را در سامانه مشاهده کنند. همچنین می توانند با مراجعه به سامانه my.medu.ir انحرافات را گزارش کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، نتایج نهایی آزمون 1402در پایان شهریور ماه اعلام خواهد شد.مجله ازدواج