چند تا اختلاف می تونی پیدا کنی؟ • مجله تصویر زندگی


پیدا کردن اختلاف تصاویر یکی از سرگرمی های جذاب برای کودکان و بزرگسالان است. با سری دیگری از بازی اختلاف تصاویر همراه ما باشید.

تصاویر زیر ۵ اختلاف دارند آنها را بیابید.

بازی اختلاف تصاویر جدید

تست هوش تصویری و بازی اختلاف تصاویر جدید

۷ اختلاف در تصاویر زیر بیابید.

بازی اختلاف تصاویر جدید

در تصاویر زیر ۱۱ تفاوت بیابید.

 بازی اختلاف تصاویر جدید

۹ اختلاف بین عکس ها پیدا کنید.

 بازی اختلاف تصاویر جدید

۱۰ اختلاف بیابید.

 بازی اختلاف تصاویر جدید

۱۰ تفاوت بین تصاویر زیر وجود دارد انها را پیدا کنید.

بازی اختلاف تصاویر جدید

۷ تفاوت این دو عکس را پیدا کنید.

بازی اختلاف تصاویر جدید

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

پاسخ تست هوش اختلاف تصاویر را بیابید:

بازی اختلاف تصاویر جدید

بازی تفاوت ها را بیابید

بازی اختلاف تصاویر جدید

بازی تفاوت عکس ها

بازی اختلاف تصاویر جدید

تست هوش تصویری جدید

بازی اختلاف تصاویر جدید

بازی جذاب اختلاف تصاویر

بازی اختلاف تصاویر جدید

تست هوش تصویری جدید

بازی اختلاف تصاویر جدید

بازی جدید اختلاف تصاویر

بازی اختلاف تصاویر جدید

گردآوری : گروه سرگرمی مجله تصویر زندگی منبع