پرداخت کمک هزینه معوقه مدعیان بهزیستی و معوقه انجام شد • تصویر از مجله زندگی

کمک هزینه به گیرندگان اجتماعی

معاون مدیریت و توسعه منابع سازمان اجتماعی کشور اقدامات انجام شده در پایان سال 1401 در خصوص واریز کمک های درمانی در مراکز و خانواده ها را تشریح کرد.

از پرداخت:

بر اساس مصوبه هیات وزیران پرداخت شد. مابه التفاوت ذکر شده در بالا نسبت به سال 1400 ماهیانه 50 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، علیرضا انجلسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اجتماعی کشور در تشریح اقدامات انجام شده در پایان سال 1401

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اجتماعی کشور، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اجتماعی کشور و همچنین پرداخت سرانه پرونده های واگذار شده به مراکز مثبت زندگی مرتبط با اسفند ماه، پرداخت شهریه دانش آموزان دارای معلولیت نیمسال اول 1400-1401 کمک هزینه نگهداری در مراکز نگهداری از کودکان و کارگاه های تولیدی و پشتیبانی در اسفند ماه و مابه التفاوت کامل هفت ماهه در سال 1401 هزینه نگهداری کودکان تحت سرپرستی در مراکز را برشمرد. خانواده های جایگزین، هزینه های مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره را از دیگر اقدامات رئیس جمهور عنوان کرد و یادآور شد: 11 ماه پرداخت شد و مابقی ماه نیز به زودی پرداخت می شود.مجله ازدواج