نمودار مالیات بر حقوق 1402 و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد • تصویر از مجله زندگی

نرخ مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان هر سال در قانون دارایی سال مورد نظر تعیین و تصویب می شود. نرخ مالیات بر حقوق در نهایت در قالب جدول مالیات حقوق 1402 تهیه و برای استفاده کارفرمایان، کارگران و کارمندان ارائه می شود. در ادامه جدول معافیت مالیات بر حقوق سال 1402 و نرخ مالیات بر درآمد مازاد بر سقف معافیت مالیاتی بر اساس قانون دارایی سال 1402 آورده شده است.

یادداشت مهم: معافیت های فوق سالانه بوده و برای تبدیل آنها به اقساط ماهانه ارقام فوق باید بر 12 ماه تقسیم شود. مالیات پرداختی در پایان هر ماه تعلق می گیرد و مالیات نهایی در پایان سال و لیست تعدیلات محاسبه شده توسط حسابدار شرکت/سازمان تعیین می شود. در صورتی که مبلغ پرداختی مشمول مالیات در کل سال کمتر از معافیت مالیاتی دستمزد 1402 باشد، این مبلغ اضافی توسط سازمان امور مالیاتی به کارگر بازگردانده می شود.

نمونه هایی از تعیین مالیات حقوق در سال 1402

در محاسبه مالیات حقوق بهتر است کل درآمد و عیدی به عنوان درآمد کل سال محاسبه شود و در پایان سال این مبلغ با توجه به معافیت مالیات بر درآمد کامل به اضافه معافیت عیدی محاسبه شود.

متن مصوبه 1402 مالیات بر حقوق در قانون دارایی

تا سقف 100.000.000 ریال در ماه معاف از مالیات است.
از مبلغ 100.000.000 ریال تا مبلغ 140.000.000 ریال در 40.000.000 ریال به نرخ 10% ضرب می شود.
از مبلغ 140.000.000 ریال تا مبلغ 230.000.000 ریال به نرخ 15% در 90.000.000 ریال ضرب می شود.
از مبلغ 230.000.000 ریال تا مبلغ 275.000.000 ریال در 45.000.000 ریال به نرخ 20 درصد ضرب می شود.

عیدی در 1402 مالیات حقوق

بنابراین مالیات برای فردی با حقوق 18 میلیون تومان معادل 1 میلیون تومان خواهد بود.

8 میلیون باقی می ماند که 4 میلیون در 10 ضرب می شود (10% مالیات بر درآمد 14 میلیون) و 4 میلیون دیگر ضرب در 15 می شود (15% مالیات بر درآمد 18 میلیون):

در قانون دارایی، سقف معافیت مالیاتی دستمزد سال 1402، سالیانه یک هزار و 200 میلیون ریال (معادل 100 میلیون ریال در ماه) تعیین شده است و درآمد مشمول مالیات ماهانه تا سقف 10 میلیون تومان از مالیات حقوق و دستمزد سال 1402 معاف است. جدول و درآمدی که بیش از این مقدار باشد به صورت پلکانی و بر اساس درآمد مشمول مالیات می شود.

2-4- با توجه به مازاد بر چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4.080.000.000) ریال و بیشتر، سی درصد (30%).

مثال 1: اگر فردی 18 میلیون تومان درآمد داشته باشد، محاسبه مالیات به شرح زیر است:

2- نرخ مالیات بر درآمد جهانی اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

2-3- مازاد بر دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2.760.000.000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4.080.000.000) ریال بیست درصد (20%).

مثال 3: حال اگر میزان حقوق مشمول مالیات 275.000.000 ریال باشد، مالیات اشخاص به شرح زیر محاسبه می شود:

تا سقف 100.000.000 ریال در ماه معاف از مالیات است.
از مبلغ 100.000.000 ریال تا مبلغ 140.000.000 ریال در 40.000.000 ریال به نرخ 10% ضرب می شود.
از مبلغ 140.000.000 ریال تا مبلغ 230.000.000 ریال به نرخ 15% در 90.000.000 ریال ضرب می شود.
از مبلغ 230.000.000 ریال تا مبلغ 340.000.000 ریال در 110.000.000 ریال به نرخ 20 درصد ضرب می شود.
مازاد بر 340.000.000 تا مبلغ حقوق (450.000.000 ریال) به میزان 30% در 110.000.000 ریال ضرب می شود.

1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 31/04/1394 در سال 1402 یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تعیین شده است.

اقلام معاف از مالیات حقوق و اقلام مشمول مالیات حقوق در قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود.

جدول مالیات حقوق سال 1402 کارکنان دولتی و غیردولتی

راه رفتن درآمد ماهانه (میلیون ریال) درآمد سالانه (میلیون ریال) نرخ مالیات
1 (بهانه) 0 تا 100 0 تا 1200 0
2 در مقایسه با بیش از 100 تا 140 در مقایسه با مازاد 1200 تا 1680 ده
3 در مقایسه با مازاد 140 تا 230 در مقایسه با مازاد 1.680 تا 2.760 15
4 در مقایسه با مازاد 230 تا 340 در مقایسه با مازاد 2760 تا 4080 20
5 در مقایسه با بیش از 340 در مقایسه با مازاد بر 4.080 30

مثال 2: مثلاً فرض کنید شخصی در مدت یک ماه 450.000.000 ریال حقوق مشمول مالیات دریافت کرده است.

کلیه اشخاصی که در مؤسسات به هر عنوان از مزایا اعم از حقوق ساعتی، روزانه، قراردادی، حق التدریس، حق الزحمه پژوهش، حق الزحمه، حق نظارت، حق الامتیاز و غرامت هیأت حل اختلاف دریافت می کنند، مشمول تصمیم این بند می باشند.مجله ازدواج

2-1- مازاد بر یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال بیش از یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1.680.000.000) ریال ده درصد (10%).

4/000/000 × 10٪ = 400/000
4/000/000 × 15% = 600/000
400/000 + 600/000 = 1/000/000

حقوق تا 10 میلیون معاف از مالیات است، بعد از آن کم می کنیم.

و- در سال 1402 سقف معافیت مالیاتی و نرخ کل مالیات بر درآمد اشخاص که تحت عناوین حقوق و مزایا (به استثنای معلمان بالینی جغرافیایی عیدی و کارانه تمام وقت-محققان و معلمان تمام وقت جغرافیا) آمده است. پزشکان متخصص پزشکی)، شرایط یا حقوق، حق شغل، حق کارمند، اضافه کاری، اضافه کاری، حق الزحمه، حق مشاوره، حق شرکت در جلسات، پاداش، هزینه های شهریه، حق الزحمه تحقیق، حق تحقیق و اشتغال. اعم از مستمر یا غیر نقدی یا غیر نقدی از یک یا چند منبع، در بخش دولتی یا غیردولتی اعم از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی (موضوع تبصره (1) ماده ( ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر:

مقررات مالیات بر حقوق سال 1402 در بند «و» تبصره (12) قانون دارایی سال 1402 کل کشور به شرح زیر آمده است.

عیدی و حق بیمه کارمندان تا سقف معافیت ماهانه یا معادل یک دوازدهم سقف معافیت سالانه از پرداخت مالیات معاف است. در واقع معافیت مالیاتی کل درآمد سالانه به اضافه عیدی معادل سقف معافیت سالانه به اضافه یک دوازدهم آن است.

2-2- مازاد بر یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1.680.000.000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2.760.000.000) ریال پانزده درصد (15%).