می تونی تو 15 ثانیه چهره پنهان داخل عکس رو پیدا کنی؟(تست بینایی) • مجله تصویر زندگی

.

پاسخ انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

جواب چهره مرد پنهان در تصویر

تست هوش تصویری: این تست، از شما می‌خواهد که چهره مرد پنهان شده را در نقاشی پیدا کنید. این نقاشی، تصویری از یک دختر است که روی یک سنگ ایستاده است. تصویر مرد پنهان شده را در عرض ۱۵ ثانیه پیدا کنید.

سر خود را به چپ یا راست خم کنید و مرد پنهان شده را ببینید. اگر او را ندیدید گوشی خودتان را وارونه کنید.

.

.

.

.

.

.

.

مغز ما آموزش دیده که یک نقاشی را مستقیم ببیند و نه وارونه. بخاطر همین در ابتدا به دنبال یک تصویر وارونه نمیگردیم.منبع

.

.

.

.