می تونی تو 15 ثانیه چهره پنهان داخل عکس رو پیدا کنی؟(تست بینایی) • مجله تصویر زندگی


تست هوش تصویری: این تست، از شما می‌خواهد که چهره مرد پنهان شده را در نقاشی پیدا کنید. این نقاشی، تصویری از یک دختر است که روی یک سنگ ایستاده است. تصویر مرد پنهان شده را در عرض ۱۵ ثانیه پیدا کنید.

پاسخ انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

سر خود را به چپ یا راست خم کنید و مرد پنهان شده را ببینید. اگر او را ندیدید گوشی خودتان را وارونه کنید.

جواب چهره مرد پنهان در تصویر

مغز ما آموزش دیده که یک نقاشی را مستقیم ببیند و نه وارونه. بخاطر همین در ابتدا به دنبال یک تصویر وارونه نمیگردیم.منبع