مراکز اسقاط باید ارزش خودروی اسقاط را به مالک پرداخت کنند

مدیر اجرایی نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: مراکز اسقاط موظفند ارزش خودروهای اسقاط شده را به مالکان پرداخت کنند.
گزارش اخبار خودرو به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، محمد حیدری پاشاکی گفت: متقاضیانی که در طرح تعویض خودروهای فرسوده شرکت کرده و در قرعه کشی خودروسازان برنده شده اند به ستاد نوسازی ناوگان مراجعه کنند. سیستم اسقاط خودرو دست دوم به آدرس nnhk.ir بازدید کنید.

مدیر اجرایی نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اینگونه متقاضیان پس از ثبت نام در سایت مذکور و انتخاب مرکز اسقاط مورد علاقه خود با همراه داشتن خودرو و مدارک مربوطه جهت تحویل و اسقاط خودرو خود به مرکز اسقاط منتخب مراجعه کنند. .

مدیر اجرایی نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: مراکز اسقاط موظفند پس از اسقاط خودروهای شاکیان، ارزش خودروهای اسقاط شده را به حساب مالکان خودروهای اسقاط واریز کنند.

حیدری گفت: ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در صورت مشاهده این تخلف ضمن برخورد با متخلفان مراکز اسقاط، آنها را از محل خارج می کند. طرح تعویض خودروهای دست دوم حذف می کنندمجله ازدواج

وی افزود: در صورتی که اسقاط از پرداخت ضایعات به مالک خودروی فرسوده خودداری کند تخلف است و مالکان می توانند از طریق سامانه طرح 124 شکایت کنند.

مراکز اسقاط خودروهای مستعمل