قول می دهم در کمتر از 20 ثانیه نتوانید گربه را پیدا کنید

.

.

.

پاسخ گربه را در تصویر پیدا کنید

.

.

در واقع این توهمات و آزمایش ها ذهن را فعال می کند که در نهایت باعث رشد مغز می شود. به هر حال در این تست به شما پیشنهاد می کنیم گربه پنهان را در 20 ثانیه پیدا کنید؟ آیا می توانید گربه را پیدا کنید؟

امروزه انواع بسیاری از توهمات نوری وجود دارد. برخی باعث می شوند چیزهایی را ببینید که واقعا وجود ندارند و برخی دیگر بیشتر شبیه فعالیت مفید برای مغز شما هستند. محققان می گویند این تست ها مانند تست تصویر گربه پنهان ذهن بینندگان را به چالش می کشد.

.

.

.

.

.

گربه پنهان شده را در داخل تصویر پیدا کنید

.

.

گربه پنهان شده را در داخل تصویر پیدا کنید

.

.

.مجله ازدواج

.