فیلم آموزش بافت اسکاج سیب به زبان فارسی و رایگان • مجله تصویر زندگی

یک پایه کوتاه/ یک پایه ساده/۲ پایه بلند/یک پایه ساده/یک پایه کوتاه/ ۱بست.

۱بست / ۱ پایه ساده / ۱پایه بلند / ۱ پایه بلند و ۱ دوبل در یک پایه/ ۵ بار دو پایه دوبل در یک پایه

در پایان دو پایه بلند مرحله آخر پایه بلند دوم را با رنگ قهوه ای انجام دهید.

۳ زنجیره قرمز بزنید و قلاب را خارج کنید.

رج ۱۱

برگ و بندینک را به جلو خم کرده و به سومین زنجیره بست بزنید.

یک پایه کوتاه / یک پایه ساده/ یک پایه بلند و یک پایه دوبل در یک پایه / ۲ بار پایه دوبل

۱ دوبل یک بلند در یک پایه/ ۳ بار پایه بلند / یک پایه  بلند و ۱ پایه دوبل در یک پایه

یک پایه کوتاه/ یک پایه ساده/ ۲ پایه بلند/یک پایه ساده/ یک پایه کوتاه

۱۳ مرتبه ( یک پایه بلند بافته و در بعدی دو پایه بلند ببافید (۳۹ پایه)

با رنگ زرد کم رنگ یا لیمویی

آخرین بست را زیر زیر گندمی پایه بزنید.

وصل برگ به ساقه سیب

با رنگ سفید در هر پایه رج قبل دو پایه بلند ببافید. (۲۶ پایه)

۵ بار دو دوبل در یک پایه/ یک پایه دوبل و یک پایه بلند در یک پایه/ یک پایه بلند/ یک پایه ساده/ بست

اسکاج یکی از پرکاربردترین لوازم آشپزخانه است. در این بخش از آموزش بافتنی مجله تصویر زندگی روش بافت اسکاج سیب را خواهید آموخت. این اسکاج زیبا هم کاربردی است و هم تزیینی.

نخ قرمز یا سبز را به بست وصل کرده و ۳ زنجیره بزنید.

برگ را با پایه کوتاه به میان دو پایه بلند قهوه ای، همان جایی که بندینک را بافتید، وصل کنید.

۱۲ بار (۳ پایه و یکی رها) بست به ابتدا

بست بزنید و شروع به بافت طرف دیگر زنجیره ها کنید.

۱۵ بار (۴ پایه بلند بافته و یک پایه را رها کنید).

می توانید به جای این کار، حلقه جادویی بزنید.

دقت کنید بین دو پایه مقابل هم بست ببافید.

رج ۳

۱۲ بار (۴ پایه بلند و یکی رها) بست به ابتدا

۹ بار (۲ پایه بلند / ۲ پایه بلند در یک پایه ) ، یک پایه بلند روی پایه کوتاه

رنگ قهوه ای را از بین دو پایه قهوه ای خارج کرده و برای بندینگ ۱۳ زنجیره بزنید.

اسکاج قلاب بافی

اگر به بافتنی علاقه دارید، آموزش های بیشتر را اینجا ببینید

آموزش بافت اسکاج سیب

دو بلند با رنگ قهوه ای، مرحله آخر پایه دوم با رنگ قرمز انجام شود. ( این رج در کل ۷۶)

بافت بندینک

از حلقه جلویی پایه نخ را رد کنید، یک پایه رها و از بعدی رد کنید.

سر نخ را در بافت پنهان کنید.

برای شروع بافت اسکاج سیب ۴ زنجیره ببافید.

یک در میان یعنی :

نخ را گره زده ، قطع و در بافت پنهان کنید.

یک پایه دوبل و یک پایه بلند در یک پایه/ ۳ بار پایه بلند/ یک پایه بلند و یک پایه دوبل در یک پایه

آموزش بافت اسکاج سیب – رج ۸

به همین ترتیب ادامه دهید تا به سه زنجیره ابتدای رج قبل برسید

با سوزن یا قلاب نخ را یک در میان از حلقه جلویی پایه ها رد کرده و بکشید تا بافت بسته شود.

» بافت اسکاج «

بافت اسکاج با قلاب به شکل سیب

بست به اولین پایه

۱۲ بار (۱ پایه بلند و یکی رها) بست به ابتدا

یک بست زده و نخ را گره زده و قطع کنید.

رج ۷

۳ پایه بلند ادغام میخی ، ۲ پایه بلند روی کوتاه، ۹ بار (۲ پایه بلند / ۲ پایه بلند در یک پایه )

۳ زنجیره و ۱۲ پایه بلند در حلقه ، بست به پایه اول یا ۱۳ پایه و بست به پایه اول. نخ را گره زده و قطع کنید.

رج ۱

یک پایه بلند روی بست وسط ببافید و مرحله آخر پایه بلند را با رنگ قرمز انجام دهید.

در صورت باز نشر در سایر سایت ها بایستی مجله تصویر زندگی به عنوان منبع ذکر گردد. (با لینک فعال و Follow مستقیم به این پست)

آموزش بافت اسکاج سیب به سفارش مجله تصویر زندگی توسط کانال بافتنی زیبا و “فقط برای این سایت” تهیه شده است.

روی هر پایه یک پایه بلند (۷۴ پایه) مرحله آخر هغتادوچهارمین پایه با رنگ قهوه ای بافته شود

رج ۲

اگر به بافت اسکاج علاقه دارید کلیه آموزش های بافت کلاه را اینجا ببینید

اسکاج سیب قلاب بافی

رچ ۹

رچ ۱۰

۸ زنجیره، از زنجیره سوم به ترتیب زیر ببافید.

۲ بار پایه دوبل  / ۱ پایه دوبل و یک پایه بلند در یک پایه / ۱ پایه ساده / ۱ پایه کوتاه

سپس نخ را گره زده و قطع کنید.

پایان آموزش بافت اسکاج سیب

نخ را کمی اضافه تر بچینید.

تخمه ها را با سوزن کوک بزنید.

آموزش بافت برگ اسکاج سیب 

آموزش بافت اسکاج سیب

آموزش بافت اسکاج سیب 

فقط از پشت قلاب را بین دو پایه وارد کنید.

برای رگبرگ، میان برگ را بست بزنید.

بهتر است دو سر نخ را به هم گره زده و بعد مخفی کنید.

رج ۴

با بست زدن به اولین زنجیره، حلقه درست کنید.

رج ۵

۱۲ بار (۲ پایه بلند و یکی رها) بست به ابتدا

بافت پشت اسکاج سیب

» آموزش بافتنی «

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافیمنبع

بافت برگ سیب

آموزش بافت پشت اسکاج 

رج ۶

آموزش بافت اسکاج سیب

بست وسط که آخرین بافت رج ۳ است رها می شود.

آموزش بافت اسکاج سیب

فیلم آموزش بافت اسکاج سیب به زبان فارسی