سقف معافیت مالیاتی افراد غیرتجار مشخص شد • مجله زاداب زهدان

در ماده 25 این طرح آمده است: ماده (126) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود:

ج – در خصوص سرپرستان خانوار به منظور تسهیل در تعاملات خرد افراد مذکور از قبیل فروش کالاهای دست دوم به استثنای فروش دارایی های موضوع ب ماده (124) این قانون. نصاب بند (الف) این ماده معادل شش (6) معادل معافیت از پرداخت وظیفه موضوع ماده (84) این قانون یا 12 میلیارد ریال هر کدام بیشتر باشد و بند (ب) این قانون است. بند معادل یکصد و بیست (120) برابر معافیت از وظایف مقرر در ماده (84) این قانون است.

در ماده 26 آمده است: تبصره های پنج گانه زیر به عنوان تبصره های (3)، (4)، (5)، (6) و (7) به ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود:

تبصره 7- مصوبه بند (ت) ماده (16) قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مودیان در خصوص خریدهای انجام شده از اشخاصی که ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نیستند از قبیل خرید از اشخاص غیرتجاری و واردات خدمات. واردات آن مستلزم صدور پروانه گمرکی است. دستورالعمل اجرایی این تفاهم نامه در خصوص نوع فعالیت، سقف هزینه، حدود متعارف هر کسب و کار و نحوه پرداخت ثمن معامله و صحت آن ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده تهیه خواهد شد. توسط ارگان و به تایید وزیر اقتصاد و دارایی.مجله ازدواج

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تهران- ایرنا- نمایندگان شورای اسلامی سقف معافیت مالیاتی سالانه افراد غیرتجاری بالای 18 سال را 10 میلیارد ریال تعیین کردند.

تبصره 5- به منظور حمایت از مشاغل مشوق های زیر در نظر گرفته شده است:

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 126- پس از تشکیل پرونده غیرتجاری نظام مالیاتی:

1- «درآمد سرمایه ای» ناشی از واگذاری دارایی های موضوع بند (1) ماده (4) این قانون که در آن مالک دارایی فعالیت اقتصادی انجام می دهد معادل مجموع «حقوق». و مزایای پرداختی» و پنج برابر «درآمد بیان شده» در مدتی که از تملک دارایی های مذکور کسر شده است. کمک هزینه فوق تا هشتاد درصد (۸۰%) مالیات ناشی از نقل و انتقال اموال موضوع این تبصره قابل اعمال است.

الف- برای هر سال مالیاتی، مجموع درآمد موضوع ماده (124) این قانون برای افراد غیرتجاری بالای 18 سال، در سقف پنج (5) برابر معافیت از حقوق موضوع ماده (84) ق. این قانون یا ده میلیارد (10.000.000.000) ریال هر کدام بیشتر باشد در آن سال مالیاتی از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن با رعایت مقررات مواد (124) و (126) معاف خواهد بود. ) مشمول مالیات به نرخ ماده (131) این قانون می باشد.

تبصره 6- در مورد تاجرانی که بدون توجه به عایدی سرمایه ناشی از واگذاری دارایی های موضوع (1) ماده (4) این قانون سودآور نیستند، در صورتی که مدت تحصیل دارایی مذکور بیش از دو سال باشد، گفته می شود. درآمد مشمول مالیات این اشخاص وصول می شود و در غیر این صورت تنها یک سوم درآمد مذکور با سایر درآمد مشمول مالیات این افراد وصول می شود و مابقی مشمول مالیات به نرخ های رایج می باشد.

تبصره 3- در صورتی که مدت تحصیل کالاهای موضوع بند (1) ماده (4) این قانون متعلق به بازرگانانی باشد که دارای پروانه فعالیت اقتصادی صادره از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری و صنعتی می باشند. مناطق آزاد ویژه اقتصادی بیش از سه سال و کمتر از شش سال فقط پنجاه درصد (50%) از کل عواید سرمایه ناشی از واگذاری دارایی های مذکور مشمول مالیات می شود. مدت تحصیل دارایی های مذکور شش سال یا بیش از شش سال، مالیات بر عایدی سرمایه نتیجه واگذاری این دارایی ها با نرخ صفر محاسبه می شود. همچنین عایدی سرمایه ناشی از واگذاری دارایی های موضوع بند (1) ماده (4) این قانون با مدت تحصیل سه سال یا کمتر از سه سال، دارایی های موضوع بند (2) ماده ( 4) این قانون به استثنای وسایل نقلیه دارای پلاک ویژه مناطق مذکور و دارایی های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (4) این قانون طبق قوانین کشور مشمول مالیات می باشند. سرزمین اصلی عواید سرمایه ناشی از فروش دارایی های موضوع بند 2 ماده 4 این قانون که از پلاک ثبتی ویژه مناطق موضوع این تبصره بهره مند می شوند با نرخ صفر محاسبه می شود.

ت ـ در مورد غیر تاجران ایرانی یا اتباع ایرانی چنانچه در سال مالیاتی مجموع موارد موضوع ماده (124) اشخاص مذکور از مجموع آستانه موضوع بند (الف) بیشتر باشد. مابقی آستانه موضوع بند (ب) این ماده، مابه التفاوت از مجموع مبالغ مذکور منوط به پرداخت ودیعه به نرخ ماده (131) این قانون و اشخاص مشمول بند (( الف) بند (11) قانون پایانه های مغازه ها و نظام مالیات دهندگان مکلف به پرداخت مبلغ مالیات مذکور به میزان مالیات مذکور می باشد. مسدود کردن حساب بدهکار مذكور مكلف است ظرف چهل و پنج روز نسبت به صدور صورتحساب الكترونيكي مربوط يا پرداخت يا موجبات پرداخت ماليات يا تأمين مبلغ ماليات متعلقه اقدام نمايد. در غیر این صورت سازمان ملزم به اخذ مالیات مذکور می باشد.

تبصره 4- عواید سرمایه‌ای ناشی از واگذاری دارایی‌های موضوع (1) ماده (4) این قانون با دوره واگذاری سه سال یا کمتر از سه سال و دارایی‌های موضوع بندهای (2)، (3) و (2). 4) ماده (4) این قانون طبق قوانین قاره مشمول مالیات می باشد.

ب- هر شخص ایرانی غیرتجاری یا تبعه ایرانی بالای 18 سال تمام تا سقف یکصد (100) برابر معافیت از عوارض موضوع ماده (84) قانون اساسی از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف است. این قانون . استفاده از این معافیت هر ساله براساس درخواست اشخاص مشمول این بند از طریق پرتفوی غیرتجاری بوده و درصد استفاده از معافیت این بند در هر سال از مبلغ باقی مانده از آستانه مذکور کسر می شود. که می تواند برای سال های آینده مورد استفاده قرار گیرد. افراد فوق می توانند حداکثر تا سه بار در طول عمر خود نسبت به دریافت این معافیت اقدام و استفاده نمایند.

شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه در بررسی دومین گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص مالیات بر احتکار و احتکار اصلاح مواد 25 و 26 این طرح را تصویب کرد.

2- «درآمد سرمایه» حاصل از واگذاری دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (4) این قانون که کاربری غیرمسکونی داشته و به تاجر اجاره داده شده است جمعاً پنج برابر. «درآمد اجاره» موضوع ماده (53) این قانون، قانون در مدت تحصیل ملک مذکور کسر می‌شود. کمک هزینه فوق تا هشتاد درصد (۸۰%) مالیات ناشی از نقل و انتقال اموال موضوع این تبصره قابل اعمال است.

سقف معافیت مالیاتی