سرمایه امروز من چقدر ارزش دارد؟ • تصویر مجله زندگی

بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس از طریق نمادهای اخابر، فملی، فولاد، میدکو، مودان، واقدیر، فارس و خاور، دی، آریا، فربورس، قسینو، تجلی و زاگرس اعمال کردند. -شاخص بورس اوراق بهادار. اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام در دوم خرداد 1402 490 هزار تومان بود

پس از پایان معاملات امروز بورس ایران (دوم خرداد 1402)، ارزش سهام 532 هزار تومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و 96 هزار و 8 تومان رسیده است.
تعداد سهام 532000 تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

ارزش معاملات امروز بازار سهام 12 هزار و 580 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 8 هزار و 592 میلیارد تومان رساند.

(تومان)

تعداد سهام به ازای هر سهامدار
فارس 1338 1168
شگویا 1999 49
شاوان 2995 5
عاقل 419 45
بنیرو 550 3
رامپانا 1517 143
روزنامه ها 1401 244
کگل ها 697 107
هخشتی 1785 80
فولاد 637 2520
قدم زدن نوزده و هشتاد و یک 48
فخوز 432 116
سارا 3288 9
ورن 855 3
هاپترو 5717 1
کاشاد 728 237
و پست کنید 995 16
بوردو 19185 49
شپنا 953 416
شترها 592 2600
شبندر 1395 930
بسویچ 817 9
اینترنت ملت 512 305
و صادر کرد 301 1427
بالاست 592 420
و تجارت 292 1822
فرا 916 32
شاراز 1850 4
مربا 6141 42
زنانه 773 1840
صدشت 4816 8
منفجر شود 2527 38
و مشاوره 1337 12
چابریز 1955 41
خساپا 339 36
لکما 153 22
ترانس 321 3

ارزش سهام تا 2 خرداد 1402 532 هزار تومان است

ارزش سهام من

ارزش سهام امروز 2 خرداد 1402 چقدر است؟

امروز سه شنبه (دوم خرداد 1402) ارزش سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی به این سهام به 11 میلیون و 958 هزار و 496 تومان رسیده است.
شاخص کل بورس با 12 هزار و 293 واحد رشد به رقم 2 میلیون و 330 هزار و 799 واحد رسید و شاخص هم وزن به رقم 791 هزار و 142 واحد رسید.

(تومان)

تعداد سهام به ازای هر سهامدار فارس 1338 2292 شگویا 1999 47 شاوان 2995 4 عاقل 419 16 بنیرو 550 3 رامپانا 1517 137 روزنامه ها 1401 239 کگل ها 697 104 هخشتی 1785 78 فولاد 637 2520 قدم زدن نوزده و هشتاد و یک 73 فخوز 432 296 سارا 3288 3 ورن 855 3 هاپترو 5717 1 کاشاد 728 181 و پست کنید 995 16 بوردو 19185 47 شپنا 953 1008 شترها 592 2090 شبندر 1395 912 بسویچ 817 9 اینترنت ملت 512 299 و صادر کرد 301 1400 ماشین 375 47 و تجارت 292 1788 فرا 916 31 شاراز 1850 4 مربا 6141 41 زنانه 773 1473 صدشت 4816 8 منفجر شود 2527 38 و مشاوره 1337 12 چابریز 1955 15 خساپا 339 39 لکما 153 22 ترانس 321 3مجله ازدواج

پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (دوم خرداد 1402)، ارزش سهام 490 هزار تومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و 958 هزار و 496 تومان رسیده است.
تعداد هر سهم اوراق سهام 490 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم