سربازی تکمیلی مشمول عفو شد • تصویر از مجله زندگی

خدمت سربازی اضافی

وی افزود: البته اگر سربازی در حین انجام وظیفه غیبت داشته باشد باید آن زمان را بیشتر از زمان وظیفه خود بگذراند و برای غیبت او تا دو روز اضافه کار نیز لحاظ می شود.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: این خدمت اضافی به دستور فرمانده است و در صورت صلاح دید قابل گذشت است.مجله ازدواج

اضافه خدمت انضباطی سربازان از احکام نیروهای مسلح حذف شد
تسنیم: رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از حذف «اضافه خدمت سربازان وظیفه» از احکام نیروهای مسلح خبر داد.

امیر غلامرضا رحیمی پور; رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اضافه کاری انضباطی از آیین نامه انضباطی نیروی فعال حذف شده و سربازان به دلیل رفتار نامناسب دیگر اضافه کار نخواهند داشت.