ساعت سعد و نحس امروز سه شنبه 2 خرداد 1402 • تصویر از مجله زندگی

ساعت سعد و نحس امروز سه شنبه 2 خرداد 1402

روز هفته از ساعت تا زمان ساعت نجومی سعد / نحس دوشنبه 01-03-1402 23:31:00 03-02-1402 00:31:00 سیاره زهره سعد عسگر سهشنبه 03-02-1402 00:31:00 03-02-1402 01:31:00 سیاره تیر ممتازج (هم سعد و هم نحس) سهشنبه 03-02-1402 01:31:00 03-02-1402 02:31:00 ماه عملکرد (از طریق پست) سهشنبه 03-02-1402 02:31:00 03-02-1402 03:31:00 زحل نحس اکبر سهشنبه 03-02-1402 03:31:00 03-02-1402 04:31:00 مشتری سعد اکبر سهشنبه 03-02-1402 04:31:00 03-02-1402 05:31:00 مارس نحس اصغر سهشنبه 03-02-1402 05:31:00 03-02-1402 06:31:00 شمس سعد سهشنبه 03-02-1402 06:31:00 03-02-1402 07:31:00 سیاره زهره سعد عسگر سهشنبه 03-02-1402 07:31:00 03-02-1402 08:31:00 سیاره تیر ممتازج (هم سعد و هم نحس) سهشنبه 03-02-1402 08:31:00 03-02-1402 09:31:00 ماه تابع (بر اساس موقعیت) سهشنبه 03-02-1402 09:31:00 03-02-1402 10:31:00 زحل نحس اکبر سهشنبه 03-02-1402 10:31:00 03-02-1402 11:31:00 مشتری سعد اکبر سهشنبه 03-02-1402 11:31:00 03-02-1402 12:31:00 مارس نحس اصغر سهشنبه 03-02-1402 12:31:00 03-02-1402 13:31:00 شمس سعد سهشنبه 03-02-1402 13:31:00 03-02-1402 14:31:00 سیاره زهره سعد عسگر سهشنبه 03-02-1402 14:31:00 03-02-1402 15:31:00 سیاره تیر ممتازج (هم سعد و هم نحس) سهشنبه 03-02-1402 15:31:00 03-02-1402 16:31:00 ماه تابع (بر اساس موقعیت) سهشنبه 03-02-1402 16:31:00 03-02-1402 17:31:00 زحل نحس اکبر سهشنبه 03-02-1402 17:31:00 03-02-1402 18:31:00 مشتری سعد اکبر سهشنبه 03-02-1402 18:31:00 03-02-1402 19:31:00 مارس نحس اصغر سهشنبه 03-02-1402 19:31:00 03-02-1402 20:31:00 شمس سعد سهشنبه 03-02-1402 20:31:00 03-02-1402 21:31:00 سیاره زهره سعد عسگر سهشنبه 03-02-1402 21:31:00 03-02-1402 22:31:00 سیاره تیر ممتازج (هم سعد و هم نحس) سهشنبه 03-02-1402 22:31:00 03-02-1402 23:31:00 ماه تابع (بر اساس موقعیت)مجله ازدواج