زیر 10 ثانیه تعداد سوراخ تیشرت را بشمارید • مجله تصویر زندگی

.

.

۲ سوراخ در قسمت جلوی تی شرت ، ۲ سوراخ در قسمت پشت تی شرت وجود دارد. دو سوراخ روی آستین های تی شرت وجود دارد. یک سوراخ در یقه تی شرت و سوراخ آخر در پایین تی شرت است.

حدس تعداد سوراخ تیشرت

.

پاسخ انتهای صفحه:

.

.

بنابراین، پاسخ معما ۸ است. در مجموع ۸ سوراخ در تی شرت وجود دارد.منبع

.

.

.

.

نکته: یقه و پایین تی شرت نیز سوراخ است.

.

 

اگر علاقمند به حل تست هوش و معمای سخت هستید حتما سری به بخش انواع تست هوش سخت و معمای پیچیده در مجله تصویر زندگی بزنید.  در این تست هوش بایستی ظرف مدت ۱۰ ثانیه تعداد سوراخ های موجئد در تیشرت زیر رو حدی بزنید. برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمیتوانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید.

.

.