زمان پرداخت کار پرستاری اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

وی ادامه داد: حق الزحمه پرستار از 10 دی ماه 1400 محاسبه و در نوبت های متعدد معوقه به پرستاران پرداخت می شود.

میرزابیگی ادامه داد: از این پس خدمات پرستاری مانند تعرفه پزشکان خواهد بود و هر سال این تعرفه ها تغییر می کند. با عنوان این ماده که بازتوزیع به مدت یک ماه و حداکثر 3 ماه به صورت آزمایشی در سراسر کشور اجرا می شود، تصریح می کند: در این مدت پرستارانی که نسبت به نحوه انجام شکایت و اعتراض دارند. تنظیم پرداخت مؤثر، مستند شده و در چارچوب قانون، دلایل رسیدگی خود را در دفتر مرکزی که به همین منظور تشکیل شده است، ارائه خواهند کرد.

وی افزود: با وضع تعرفه های خدمات پرستاری بهانه از دست همه گرفته شده و همه نهادها باید قانون را رعایت کنند.مجله ازدواج

وی با تاکید بر اینکه تعرفه خدمات پرستاری شامل کلیه گروه های پرستاری در بخش دولتی، خصوصی و … می شود، تصریح کرد: بر اساس آنچه اعلام شده، قیمت خدمات پرستاری K مطابق با سایر گروه های دارای مجوز و پزشکان غیردانشگاهی است.

تعرفه خدمات پرستاری هر سال به روز می شود

میرزابیگی گفت: ابلاغ بازتوزیع حق پرستاری یک قانون است و تمامی مراکز درمانی و غیره در بخش دولتی، خصوصی، دولتی و غیره. ملزم به اجرای آن از شهریور هستند.

وی افزود: در جلسه دیروز همه دستگاه ها با سازمان بازرسی کل کشور تاکید شد که هیچکس حق ندارد این قانون را اجرا نکند.

رئیس سازمان نظام پرستاری از اعلام پرداخت کار گروه پرستاری محمد میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انتظار 16 ساله جامعه پرستاری برای خدماتی که ارائه می دهد است. بر اساس کارمزد تکمیل می شود و از شهریور ماه کاری که دریافت می کنند بر اساس خدماتی که کارمزد دارند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: پرداخت حقوق پرستاران ربطی به اضافه کار و حقوق پرستاران ندارد و به آنها حقوق مبتنی بر خدمت که تعرفه دارد پرداخت می شود.

کمک هزینه مراقبت از چه تاریخی محاسبه می شود؟

پرداخت هزینه های پرستاری

میرزابیگی با تبریک پایان انتظار 16 ساله پرستاران گفت: با اجرای این قانون روش های پرداخت قبلی منسوخ شده اما منابع آنها باقی مانده است.