زمان پرداخت کار پرستاری اعلام شد • تصویر از مجله زندگی


پرداخت هزینه های پرستاری

رئیس سازمان نظام پرستاری از اعلام پرداخت کار گروه پرستاری محمد میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انتظار 16 ساله جامعه پرستاری برای خدماتی که ارائه می دهد است. بر اساس کارمزد تکمیل می شود و از شهریور ماه کاری که دریافت می کنند بر اساس خدماتی که کارمزد دارند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه خدمات پرستاری شامل کلیه گروه های پرستاری در بخش دولتی، خصوصی و … می شود، تصریح کرد: بر اساس آنچه اعلام شده، قیمت خدمات پرستاری K مطابق با سایر گروه های دارای مجوز و پزشکان غیردانشگاهی است.

تعرفه خدمات پرستاری هر سال به روز می شود

میرزابیگی ادامه داد: از این پس خدمات پرستاری مانند تعرفه پزشکان خواهد بود و هر سال این تعرفه ها تغییر می کند. با عنوان این ماده که بازتوزیع به مدت یک ماه و حداکثر 3 ماه به صورت آزمایشی در سراسر کشور اجرا می شود، تصریح می کند: در این مدت پرستارانی که نسبت به نحوه انجام شکایت و اعتراض دارند. تنظیم پرداخت مؤثر، مستند شده و در چارچوب قانون، دلایل رسیدگی خود را در دفتر مرکزی که به همین منظور تشکیل شده است، ارائه خواهند کرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: پرداخت حقوق پرستاران ربطی به اضافه کار و حقوق پرستاران ندارد و به آنها حقوق مبتنی بر خدمت که تعرفه دارد پرداخت می شود.

کمک هزینه مراقبت از چه تاریخی محاسبه می شود؟

وی ادامه داد: حق الزحمه پرستار از 10 دی ماه 1400 محاسبه و در نوبت های متعدد معوقه به پرستاران پرداخت می شود.

میرزابیگی گفت: ابلاغ بازتوزیع حق پرستاری یک قانون است و تمامی مراکز درمانی و غیره در بخش دولتی، خصوصی، دولتی و غیره. ملزم به اجرای آن از شهریور هستند.

وی افزود: در جلسه دیروز همه دستگاه ها با سازمان بازرسی کل کشور تاکید شد که هیچکس حق ندارد این قانون را اجرا نکند.

میرزابیگی با تبریک پایان انتظار 16 ساله پرستاران گفت: با اجرای این قانون روش های پرداخت قبلی منسوخ شده اما منابع آنها باقی مانده است.

وی افزود: با وضع تعرفه های خدمات پرستاری بهانه از دست همه گرفته شده و همه نهادها باید قانون را رعایت کنند.مجله ازدواج