زمان و تاریخ دقیق بازی های ایران در لیگ ملت های والیبال 2023 • تصویر از مجله لایف

برنامه لیگ ملت های والیبال 2023

هفته اول (1402/03/18) بازی زمان بازی هلند – کوبا 6:30 بعد از ظهر. هفته اول 19/03/1402 ایتالیا – آمریکا 00:00 آرژانتین – برزیل 03:30 چین – فرانسه 07:40 لهستان – بلغارستان 10:40 ژاپن – صربستان 14:10 هلند – آلمان 6:30 بعد از ظهر. هفته اول 20/03/1402 ایتالیا – کوبا 00:00 کانادا – آرژانتین 03:30 فرانسه – اسلوونی 07:10 ایران – چین 10:10 ژاپن – بلغارستان 13:40 آلمان – ایتالیا 8:30 بعد از ظهر. هفته اول 21/03/1402 برزیل – کوبا 00:00 کانادا – آمریکا 03:30 اسلوونی – ایران 07:10 صربستان – لهستان 10:10 ژاپن – فرانسه 13:40 آرژانتین – هلند 6:30 بعد از ظهر. آمریکا – برزیل ساعت 22:00 هفته اول 22/03/1402 کانادا – آلمان 01:30 هفته دوم 21402/03/30 ژاپن – کانادا ساعت 2:30 بعد از ظهر ایران – آلمان ساعت 2:30 بعد از ظهر آرژانتین – اسلوونی ساعت 6 بعد از ظهر آمریکا – صربستان ساعت 6 بعد از ظهر هلند – چین 9:30 بعد از ظهر. برزیل – بلغارستان ساعت 22:00 هفته دوم 31/03/1402 ژاپن – کوبا ساعت 2:30 بعد از ظهر ایران – ایتالیا ساعت 2:30 بعد از ظهر اسلوونی – کانادا ساعت 6 بعد از ظهر آمریکا – چین ساعت 6 بعد از ظهر آلمان – لهستان 9:30 بعد از ظهر. آرژانتین – فرانسه ساعت 22:00 هفته دوم 04/01/1402 ژاپن – برزیل ساعت 2:30 بعد از ظهر چین – ایتالیا ساعت 2:30 بعد از ظهر کانادا – بلغارستان ساعت 6 بعد از ظهر صربستان – آلمان ساعت 6 بعد از ظهر هلند – لهستان 9:30 بعد از ظهر. اسلوونی – کوبا ساعت 22:00 هفته دوم 04/02/1402 آرژانتین – بلغارستان ساعت 6 بعد از ظهر ایران – آمریکا ساعت 6 بعد از ظهر صربستان – ایتالیا 9:30 بعد از ظهر. فرانسه – کوبا ساعت 22:00 هفته دوم 04/03/1402 ژاپن – آرژانتین ساعت 2:30 بعد از ظهر لهستان – آمریکا ساعت 2:30 بعد از ظهر برزیل – اسلوونی ساعت 6 بعد از ظهر هلند – ایران 6:30 بعد از ظهر. کانادا-فرانسه ساعت 22:00 چین – آلمان ساعت 22:00 هفته دوم 04/04/1402 ایتالیا – لهستان ساعت 14:00 بلغارستان – کوبا ساعت 2:30 بعد از ظهر هلند – صربستان 5:30 بعد از ظهر. برزیل – فرانسه 6:30 بعد از ظهر. هفته سوم 1302/04/13 برزیل – ایتالیا ساعت 10:30 ژاپن – چین ساعت 2:30 بعد از ظهر آرژانتین – صربستان 9:30 بعد از ظهر. هفته سوم 1402/04/14 ایران-فرانسه 01:00 کانادا – هلند ساعت 10:30 لهستان – اسلوونی ساعت 2:30 بعد از ظهر هفته سوم 1402/04/15 آلمان – بلغارستان 01:30 آمریکا – کوبا 05:00 برزیل – هلند 06:30 کانادا – ایتالیا ساعت 10:30 چین – اسلوونی ساعت 2:30 بعد از ظهر آرژانتین – آلمان ساعت 22:00 هفته سوم 1402/04/16 صربستان – کوبا 01:30 بلغارستان – ایران 05:00 لهستان – برزیل 06:30 اسلوونی – ایتالیا ساعت 10:30 ژاپن – هلند ساعت 2:30 بعد از ظهر صربستان – فرانسه ساعت 22:00 هفته سوم 1402/04/17 کوبا – آلمان 01:30 آمریکا – آرژانتین 05:00 برزیل – چین 06:30 لهستان – کانادا ساعت 10:30 ژاپن – ایتالیا ساعت 2:30 بعد از ظهر بلغارستان – صربستان ساعت 22:00 هفته سوم 1402/04/18 آرژانتین – ایران 01:30 آمریکا – فرانسه 05:00 چین – کانادا 06:30 اسلوونی – هلند ساعت 10:30 ژاپن – لهستان ساعت 2:30 بعد از ظهر کوبا-ایران ساعت 22:00 هفته سوم 1402/04/19 فرانسه – آلمان 01:30 آمریکا – بلغارستان 05:00مجله ازدواج