زمان صدور احکام نمره دهی معلمان اعلام شد • تصویر از مجله زندگی


مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: تلاش های دولت سیزدهم منجر به رتبه بندی معلمان پس از 10 سال شد و احکام فرهنگیان تا 26 مهرماه صادر می شود.


جهت اطلاع: آخرین اخبار از ارزشیابی معلمان در 24 ساعت گذشته

قانون نظام رتبه بندی معلمان

مصوب 15/12/1400

مقاله 1- در اجرای جزء (2) بند «الف» ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و به ترتیب. به منظور افزایش کیفیت فرآیند آموزشی و ارتقای منزلت و منزلت اجتماعی معلمان، ایجاد نظام پاداش مبتنی بر تخصص و مهارت، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی منابع انسانی، توسعه مستمر و سیستماتیک آموزش های عمومی، تخصصی، حرفه ای و آموزشی. مهارت ها و کیفیت عملکرد معلمان، افزایش انگیزه و رضایت شغلی، ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان تعیین و اجرا می شود. مطابق با به مفاد این قانون.

ماده 2- در این قانون اصطلاحات زیر با معانی مربوطه به کار می روند:

1- معلمان: به افرادی اطلاق می شود که صرفاً وظیفه خطیر آموزش دانش آموزان در سیستم آموزش رسمی عمومی را بر عهده دارند. مانند اساتید، اساتید، هنرجویان، مربیان امور آموزشی، مشاوران واحدهای آموزشی، بهورزان، نیروهای ادغام مجدد مدارس استثنایی، روسا و معاونان واحدهای آموزشی و پرورشی.

2- مستحق: این ترکیبی از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های شخصی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش است که معلم را قادر می‌سازد تا در وظایف مرتبط با کار با موفقیت به انجام برسد.

3- مدرک معلمی: مجموعه مهارت‌های مربوط به جنبه‌های هویت شخصی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید برای تقویت و ارتقای مهارت‌های لازم مرتبط با فرآیند آموزشی و تداوم آن کسب کند. تلاش کند و حاصل مهارت های عمومی، تخصصی و حرفه ای است.

1-3- دیپلم عمومی: مجموعه ای از ویژگی ها و ویژگی های شخصیتی فرد اعم از باورها، نگرش ها، باورها و رفتارهای مبتنی بر ارزش ها، نظام فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزشی کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه فراهم می کند. و پایبندی فرد به ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات را آشکار می کند. این دسته از صلاحیت ها در طول خدمت ذینفعان بررسی و تایید می شود.

2-3- مهارت خاص: مجموعه ای از توانایی های مربوط به تسلط بر فرآیند و نتایج دانش تخصصی (تدریس)، دانش آموزشی و سایر حوزه های دانش مربوط به یاددهی-یادگیری، دستاوردها، خلاقیت ها و نوآوری های دانشمندان مرتبط، آخرین مدرک دانشگاهی و توانایی تفکر علمی و علمی. انجام تحقیق در آنجا آزادی عملی که یک فرد باید داشته باشد تا وظایف خود را به طور موثر انجام دهد.

3-3- صلاحیت حرفه ای: مجموعه ای از توانایی های مربوط به کاربرد تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های تخصصی و آموزشی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و آموزشی بر اساس نظام آموزشی استاندارد جمهوری اسلامی ایران.

4- زنده: اینها مهارت هایی است که افراد مذکور در بند (1) این ماده با سالها خدمت در زمینه آموزش و پرورش و آموزش و مدیریت مرتبط با آموزش کسب کرده اند.

5- سیستم نمره دهی معلمان: این یک سیستم مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است که شامل مجموعه ای از اصول، قوانین و فرآیندهایی است که به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده (1) این قانون بر اساس شئونات اسلامی طراحی و اجرا می شود. بر اساس این قانون

6- رتبه: سطح دانش، مهارت، توانایی، تجربه، مهارت و عملکرد شخصی و حرفه ای معلمان است که بر اساس نتایج فرآیند ارزشیابی تعیین می شود.

توجه داشته باشید- ارزیابی بند (1-3) این ماده در مورد اقلیت های دینی مندرج در قانون اساسی، بر اساس ضوابط مندرج در بند «ح» ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7/8/8 خواهد بود. 1386.

ماده 3- معلمان بر اساس صلاحیت و تجربه عمومی، تخصصی و حرفه ای به ترتیب در پنج رتبه مربی معلم، مربی معلم، کمک معلم، کمک معلم و استاد طبقه بندی می شوند.

ماده 4- فرآیند طبقه‌بندی کلیه معلمان در یکی از ردیف‌های ماده (3) این قانون و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر اساس امتیازات اخذ شده از معیارهای زیر با رعایت ترتیب اولویت

 • 1- صلاحیت عمومی
 • 2- مهارت تخصصی
 • 3- صلاحیت حرفه ای
 • 4- تجربه

توجه داشته باشید – موضوعات لایحه استفاده از کارکنان اداری وزارت آموزش و پرورش که به عنوان معلم استخدام شده اند نیز در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و با در نظر گرفتن سوابق تجارب آنان مصوب انقلاب اسلامی قرار می گیرد. شورای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/09/1358 با اصلاحات پی در پی قانون است.

ماده 5- احراز درجات بالاتر مستلزم حداقل پنج سال سابقه خدمت در هر یک از رده ها و احراز سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون است.

یادداشت 1- مدت خدمت در هر پایه برای معلمان شاغل در مدارس ابتدایی، استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.

تبصره 2- مدت خدمت در هر رتبه برای نخبگان منوط به سند راهبردی امور نخبگان کشور مصوب 1392/11/07 شورای معاونت شورای عالی انقلاب فرهنگی و فقط برای مدت حداقل سه سال می باشد.

نکته 3- حداقل سابقه تدریس برای کسب رتبه های دانشیاری و استادی به ترتیب (15) و (21) سال می باشد و بورسیه های مندرج در تبصره های (1) و (2) این ماده از این دوره کسر می شود.

ماده 6- برای نمرات موضوع این قانون در احکام جذب معلم، فوق نمره تعیین می شود. متمم مذکور برای معلمان با رتبه تدریس حداقل چهل و پنج درصد (45%)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (55%)، استادیار حداقل شصت و پنج درصد (65%)، در نظر گرفته شده است. دانشیار حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) و معلم حداقل نود درصد (90%) از کل امتیاز حق کار و حق کار و فوق العاده کار می باشد.

یادداشت 1- رتبه فوق العاده معلمان یکی از عوامل اساسی برای محاسبه حداقل دستمزد کارکنان دولت و حداقل درآمد مقرر در قوانین مالی سالانه نیست.

تبصره 2- دولت موظف است کلیه امتیازات و درصدهای فصل دهم قانون مدیریت خدمات عمومی را نسبت به سایر کارکنان دولت به مشمولان این قانون اعطا کند.

نکته 3- طبقه بندی فوق العاده موضوع این قانون از تاریخ 31/06/1300 اعمال می شود. معلمانی که قبل از این تاریخ بازنشسته شده اند مشمول این قانون نمی شوند.

ماده 7- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی کمیته های حسابرسی مرکزی، استانی، شهری، منطقه ای و بخشداری با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای کمیسیون کنترل مرکزی:

 • 1- وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا)
 • 2- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (معاون رئیس جمهور)
 • 3- رئیس مرکز برنامه ریزی و امور اداری منابع انسانی (دبیر)
 • 4- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
 • 5- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس شورا
 • 6- مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
 • 7- دو کارشناس معتبر و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
 • 8- رئیس دانشگاه فرهنگیان
 • 9- رئیس مرکز حراست

ب- اعضای کمیته حسابرسی استان:

 • 1- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس شورا)
 • 2- معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (معاون رئیس جمهور)
 • 3- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
 • 4- یکی از مسئولین خدمات آموزشی شهرستان/منطقه/بخش به انتخاب مدیرکل.
 • 5- دو نفر کارشناس قابل اعتماد و مورد اعتماد به انتخاب مدیر کل
 • 6- معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
 • 7- رئیس اداره حراست
 • 8- مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • 9- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان

ج- اعضای شورای حسابرسی شهرستان/منطقه/بخش:

 • 1- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/بخش (رئیس شورا)
 • 2- معاون توسعه و پشتیبانی مدیریت (معاون رئیس جمهور)
 • 3- کارشناس امور اداری و تشکیلاتی (دبیر)
 • 4- معاونان آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/منطقه و نماینده اداره استثنایی استان.
 • 5- یک نفر از بین روسای واحدهای مدرسه به انتخاب رئیس شورا
 • 6- دو نفر معتمد و امین با انتخاب رئیس هیئت مدیره
 • 7- کارشناس امنیت
 • 8- کارشناس ارزشیابی

ماده 8- معلمانی که امتیاز لازم جهت ارتقاء به یکی از نمرات این قانون را کسب کرده باشند هر سه سال یکبار مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند. اگر در طول ارزیابی مجدد امتیاز لازم برای حفظ رتبه خود را کسب نکنند، بر اساس امتیاز کسب شده به رتبه های پایین تری تنزل می یابند. تنزل مضاعف منجر به خروج از رده های آموزشی و فرهنگی می شود.

ماده 9- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری شورای اسلامی این کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/3/1400 شورای اسلامی شهر تصویب و در تاریخ 16/12/1300 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.مجله ازدواج