زائران اربعین نباید این داروهای ممنوعه را به عراق بیاورند

فهرست داروهای ممنوعه در عراق
لیست داروهای ممنوعه زائران اربعین حسینی

جهت اطلاع: جدیدترین راهپیمایی اربعین امسالمجله ازدواج

سد و سیما نوشتند: طبق قوانین عراق حمل دارو با مسافر جرم است. زائران توجه داشته باشند که طبق قوانین کشور عراق اگر مسافری هر یک از داروهای زیر را حمل کند جرم محسوب می شود.

لیست داروهای ممنوعه توسط عراق

 1. کدئین اکسپکتورانت
 2. ترامادول
 3. هیدرومورفین (متیل دی هیدرومورفین)
 4. پتیدین
 5. فلورازپام
 6. متادون
 7. کلونازپام
 8. مورفین
 9. اگزازپام
 10. دیازپام
 11. بوپرنورفین
 12. انواع داروها