زائران اربعین نباید این داروهای ممنوعه را به عراق بیاورند

جهت اطلاع: جدیدترین راهپیمایی اربعین امسالمجله ازدواج

فهرست داروهای ممنوعه در عراق
لیست داروهای ممنوعه زائران اربعین حسینی

سد و سیما نوشتند: طبق قوانین عراق حمل دارو با مسافر جرم است. زائران توجه داشته باشند که طبق قوانین کشور عراق اگر مسافری هر یک از داروهای زیر را حمل کند جرم محسوب می شود.

لیست داروهای ممنوعه توسط عراق

 1. کدئین اکسپکتورانت
 2. ترامادول
 3. هیدرومورفین (متیل دی هیدرومورفین)
 4. پتیدین
 5. فلورازپام
 6. متادون
 7. کلونازپام
 8. مورفین
 9. اگزازپام
 10. دیازپام
 11. بوپرنورفین
 12. انواع داروها