رازداری بین دوست دختر و دوست پسر

اگر زن و مرد نکاح را بخوانند، زن باید ابتدا بگوید:جفت روح شما در مدت معلوم بر مهریه معلومیعنی من خودم را برای مدت و بهای معین به همسر غیر دائمی شما سپردم، پس مرد بگوید:پذیرش چنین روحی «یعنی قبول کردم درست است.
اگر زنی مردی را وکالت کند تا از طرف او خواسته مندرج در قرارداد را بخواند، مرد باید ابتدا از طرف زن بگوید:
همسر متولی (کسی) برای خود در مدت معلوم مهریه معلوم(به جای کلمه فلانی اسم زوجه را بگویید) «یعنی برای عقد و زوجه موقت، وکیل گیرنده خود را با مهر مشخص کردم، فوراً به نام خود بگوید: قبلتو التّزویج لنفسی فی المودة المعلومه علی المهر المعلوم یا بگوید قبول کردم.

شرایط خواندن بیانیه حریم خصوصی

قرائت عقد اعم از دائم یا موقت دارای شرایطی است که عبارتند از:

  1. عقدنامه باید به زبان عربی صحیح خوانده شود. اگر زن و مرد بتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به عربی صحیح بخوانند. اگر نمی توانند نکاح را به فارسی یا زبان دیگر بخوانند، باید کلمه ای بگویند که معنی ازدواج و قبولی را بفهمند. اگر حرفی در عقد اشتباه خوانده شود که معنای آن تغییر کند، عقد باطل است. (2)
  2. هر که شعر را بخواند باید قصد سرودن داشته باشد. یعنی اگر زن و مرد صیغه بخوانند، زن با گفتن «زوجتوک نفسی» قصد دارد خود را همسر او کند. اگر مردی وکیل شد، باید با گفتن: «زوجت مواکلته (فلان) به خود در مهریه معلوم، دلالت کند که او را همسر خود کرده است». با گفتن قبله قصدش قبول این ازدواج است. (3)
  3. صیغه خوان باید دقیقا بداند که چه می گوید. اگر به عربی بخواند، اگر هر کلمه را درست بخواند و معنای هر کلمه را جداگانه بداند، صحیح است.(4)
  4. در عقد موقت باید مهریه و مدت آن مشخص شود. بدون تعیین مهریه و مدت عقد، عقد موقت صحیح نیست.
  5. اگر دختر باکره باشد پدر دختر بنابر احتیاط واجب باید اذن دهد.(5)

قرائت صیغه محرمیت بین زن و مرد بدون ثبت رسمی یا شاهد

اگر دختر باکره باشد، اذن پدر دختر شرط است. بدون اذن پدر دختر بنابر احتياط واجب عقد باطل است.(1)

2- متن قرارداد موقت:

سرنخ:

1. حضرت آیت الله خامنه ای، پاسخ به سؤالات موضوع، سؤال 50 و سؤالات دفتر حضرت آیت الله خامنه ای.
2. امام خمینی، توضیح المسائل، شماره 2369. مراجع تقلید رهبری در مسائلی که علم به اختلاف فتوا نیست، می توانند به رساله امام خمینی رجوع کنند (آیت الله خامنه ای، پاسخ به سؤالات اشکال، سؤال 1).
3. همان، مسأله 2370.
4. همان مسئله 2372.
5. همان مسأله 2376.مجله ازدواج

برخلاف ازدواج دائم، ثبت این نوع ازدواج اجباری نیست. اگر چه دفاتری هستند که برای متعه گواهی صادر می کنند، اما صیغه غیر دائمی را می توان به طور خصوصی بین زن و مرد و توسط آنها خواند. بنابراین حتی نیازی به شاهد یا سند مکتوب ندارند. دفاتر رسمی همسریابی هستند که پس از مطالعه قرارداد سندی را در اختیار شما قرار می دهند که مدت و میزان مهریه و امضای طرفین در آن قید شده باشد. این سند دلیل بسیار خوب و معتبری برای اثبات وجود رابطه زن و مرد خواهد بود. اما اگر طرفین این خواسته را نداشته باشند و ترجیح دهند خود قانون را بخوانند، چیزی مانع از در دست داشتن سند مکتوب نمی شود. در این شرایط زن و مرد می توانند دست نوشته ای تهیه و امضا کنند. چنین سند کتبی قابل استناد مقامات قضایی نیز می باشد.