دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • تصویر از مجله زندگی

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا بختم را از نعمت های او بپوشان و سبیلم را به فضل او نرم کن و مرا از قبول نیکی های او و هدایت به سوی حق آشکار منع مکن.

به نام خدا

خدایا نصیبم را از نعمت هایش بیفزا و راهم را به سوی فضل او آسان گردان و ما را از پذیرش فضل او بی نصیب مگردان ای هادی به سوی حق آشکار.
مجله ازدواج

با دعای صوتی روز نوزدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه و عکس در خدمت شما روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.