حقوق مستمری بگیران معادل 90 درصد حقوق آبی پوشان است. • تصویر از مجله زندگی

وی بیان کرد: قطعا برنامه هفتم توسعه با 6 برنامه قبلی توسعه کشور متفاوت خواهد بود و مجلس خواستار اثربخشی و اجرایی شدن این برنامه است و باید اقداماتی انجام شود تا نهادها مجبور به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شوند و در صورت عدم تمکین با آنها برخورد شود.مجله ازدواج

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی گفت: این مصوبه قانونی یکسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده بود اما آنطور که باید اجرایی نشده است.

به گزارش مهر، ولی اسماعیلی بر ضرورت یکسان سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد و گفت: برخی از کمیسیون های مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی در هنگام بررسی لایحه قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادند که یکسان سازی حقوق بازنشستگان در قالب مصوبه ای در این برنامه لحاظ شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قطعا در برنامه هفتم توسعه زمانبندی اجرای همسان سازی دستمزد بازنشستگان را مشخص خواهیم کرد و باید مشخص شود در اجرای همسان سازی دستمزد بازنشستگان تا پنج سال دیگر به کجا خواهیم رسید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در پیشنهادهای برنامه هفتم توسعه موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را مطرح کردیم که بر اساس آن حقوق بازنشستگان باید معادل 90 درصد حقوق کارمندانشان باشد.

نماینده مردم گرامی در شورای اسلامی گفت: در جریان بررسی لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به دنبال ساز و کاری هستیم که در صورت تصویب یکسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم، این موضوع ضمانت اجرا داشته باشد و اگر نهادی در اجرای این قانون به وظایف خود عمل نکند و به وظایف خود عمل نکند، با این نهاد برخورد شود.

وی گفت: این پیشنهاد را نیز به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه کرده ایم که نشان می دهد حقوق بازنشستگان باید معادل 90 درصد حقوق کارکنان هم رتبه و هم رتبه باشد و در حال بررسی سازوکاری برای عملیاتی شدن این موضوع هستیم.

افزایش حقوق بازنشستگان