جزئیات طرح رفاه بانک ارمغان برای بازنشستگان تامین اجتماعی

همسویی بانک رفاه کارگران با حمایت های معیشتی اجتماعی و درمانی و افزایش سطح رضایتمندی بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی که دستمزد خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می کنند، طرح ارمغان را در دو بخش جشنواره و پاداش وفاداری ارائه کردند.

بخش اول: یک جشنواره ماهانه ترتیب دهید

در بخش جشنواره گنجانده شده است

  • کلیه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که دستمزد آنها محاسبه نشده است بانک رفاه کارگران مشروط به خرید حداقل یک میلیون ریالی از پایانه‌های فروش (POS) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) متصل به حساب‌های بانکی است.
  • پذیرندگان حقیقی و حقوقی پایانه های پوز و درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) بانک رفاه کارگران

بخش دوم: پاداش وفاداری ماهانه

اعضای بخش امتیازات وفاداری

طرح ارمغان بانک رفاه برای بازنشستگان تامین اجتماعی

برنامه ارمغان چیست؟

کلیه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که حساب حقوق آنها نزد بانک رفاه کارگران می باشد.

بسته تشویقی بر اساس امتیاز وفاداری

  • اعطای تسهیلات ویژه تا سقف 400 میلیون ریال با نرخ 14 درصد
  • بهره مندی از کمک هزینه اجتماعی تا سقف 16 میلیون ریال
  • بهره مندی از کمک هزینه بیمه برای خرید بیمه نامه تا سقف 25 میلیون ریال

پاداش ویژه برای بازنشستگان جدید

پرداخت تسهیلات به مبلغ 200.000.000 ریال بدون در نظر گرفتن میانگین حساب به بازنشستگان جدیدی که بانک رفاه را برای تنظیم مستمری خود انتخاب می کنند و یا به بازنشستگانی که حساب حقوق خود را به بانک رفاه واریز می کنند.مجله ازدواج