جزئیات تعدیل حقوق مستمری بگیران بانک • تصویر از مجله زندگی

وی افزود: علیرغم درخواست های متعدد بازنشستگان این بانک ها مبنی بر اجرای همان حقوق کارکنان از همان تاریخ، به دلیل تاخیر در اخذ مجوزهای قانونی لازم، مصوبه اجرای حقوق بازنشستگی مستمری بگیران، از کارافتادگان و شاغلان معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری بگیران 7 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی شده تحت عنوان حق تناسب تعیین شد و مابه التفاوت حاصل از آن. از تاریخ 1397/01/01 محاسبه و به ذینفعان پرداخت شد.

افزایش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی بانکی
معاون بانکی، بیمه ای و بنگاه های دولتی وزیر اقتصاد از اجرای تناسب حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها با قانون مدیریت خدمات عمومی خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: برای اجرای این تناسب جلسات زیادی در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها برگزار شد و پس از محاسبات لازم توسط بانک ها، محاسبات انجام خواهد شد. توسط صندوق کنترل و در صورت تایید مجوز پرداخت صادر خواهد شد. »

به گزارش تجارت نیوز، سید عباس حسینی از اجرای تناسب حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.

حسینی گفت: با اجرای این تناسب، غرامت مابه التفاوت تاخیر 26 ماهه تعدیل حقوق بیش از 130 هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها با قانون مدیریت وظیفه عمومی پرداخت می شود.

به گزارش تسنیم، وی گفت: با اجرای قانون مدیریت خدمات عمومی در بانک های دولتی از بهمن ماه سال 94 فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک های دولتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری و بانکی ایجاد شده است.

تفاوت تناسب مستمری بگیران از چه زمانی محاسبه می شود؟

وی افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشتی آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این بازنشستگان برای اقدام به تناسب همان حقوق کارکنان از تاریخ 11/1/1395 به منظور کار انجام شده و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم این وظیفه در اخذ مجوز از هیئت مدیره و در مرحله بعدی انجام شده است. مجمع عمومی صندوق مذکور.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، روند بررسی محاسبات مربوط به بانک های ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرض الحسنه مهر به پایان رسیده و مجوز پرداخت مابه التفاوت ناشی از این تناسب برای بانک های مذکور صادر شد. بدیهی است پرداخت مابه التفاوت به سایر مستمری بگیران مشمول به محض قطعی شدن محاسبات توسط بانک مربوط و تایید محاسبات توسط صندوق مذکور انجام خواهد شد.مجله ازدواج

حسینی تصریح کرد: با وجود تناسب مذکور، تفاوت تاریخ اجرای کارکنان فعال و بازنشسته این بانک ها (کارکنان 11/11/1395 و بازنشستگان 1/11/1398) نارضایتی بازنشستگان را به همراه داشت و این سوال را به ذی صلاح منعکس کرد. مراجعی که با وجود درخواست ها و پیگیری های فراوان موفق نبوده اند.