جدول پرداخت مستمری تامین اجتماعی (اسفند 1401) • تصویر از مجله زندگی

حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی طبق حروف الفبا از شنبه 29 اسفند به حسابشان واریز می شود.

پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

بر اساس این خبر، حقوق معوقه مرداد ماه بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق اسفند ماه این بستگان واریز می شود.

جدول پرداخت حقوق مربوط به اسفند 1401 و مابه التفاوت افزایش مستمری از مرداد 1401 است
نام نامه تاریخ حل و فصل بانک صادرات 1401/12/27
AA 20/12/1401 س 1401/12/27
حروف (ب) تا (ح)، نمایندگی ها تا 2000 نفر 1401/12/21 س 1401/12/27
حروف (S) تا (Y) شعب تا 2000 نفر 1401/12/22 آر 1401/12/27
ب 1401/12/23 همکاران بازنشسته 1401/12/27
پ 1401/12/24 من 1401/12/28
جی 1401/12/24 ز 1401/12/28
E 1401/12/24 خ 1401/12/28
CH 25/12/1401 g 1401/12/28
جی 25/12/1401 من 1401/12/28
جی 25/12/1401 و 1401/12/28
پ 25/12/1401 ه 1401/12/28
ز 25/12/1401 g 1401/12/28
ز 25/12/1401 آره 1401/12/28
اف 25/12/1401 ز 1401/12/28
اچ 25/12/1401 ک 1401/12/28
بانک ملی 1401/12/27 د 1401/12/28
بانک ملت 1401/12/27 ش 1401/12/28
بانک تجارت 1401/12/27 آ 1401/12/28
بانک پستی 1401/12/27 نه 1401/12/28
بانک سپه 1401/12/27 م 1401/12/28
بانک کشاورزی 1401/12/27 بنیاد شهید 1401/12/28مجله ازدواج

پرداخت دستمزد اسفند ماه تقریبی 4 میلیون نفر از بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی از روز شنبه 29 اسفندماه آغاز شد و پرداخت دستمزد این قشر به ترتیب حروف الفبا تا 7 اسفند انجام می شود.