تاخیر در پرداخت حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی (تیر 1402) • تصویر از مجله زندگی

طبق روال معمول، پرداخت حقوق مستمری بگیران بر اساس حروف الفبا از بیستم هر ماه آغاز می شود، اما این ماه تا امروز (اول مردادماه) حقوق مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنها با «الف» شروع می شود، هنوز پرداخت نشده است.

پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

کانون بازنشستگان تهران اعلام کرد: پیگیر موضوع هستیم. سازمان تامین اجتماعی هنوز پاسخی نداده است که چرا حقوق این ماه با تاخیر چند روزه پرداخت می شود.مجله ازدواج

ایلانا نوشت: تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر در پرداخت مستمری تیرماه انتقاد کردند.

طبق روال معمول، پرداخت حقوق مستمری بگیران بر اساس حروف الفبا از بیستم هر ماه آغاز می شود، اما این ماه تا امروز (اول مردادماه) حقوق مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنها با «الف» شروع می شود، هنوز پرداخت نشده است. پس از آن بود که تمام بازنشستگان در ماه های قبل تا آن تاریخ مستمری خود را دریافت کرده بودند.