بهره مندی از مزایای تدفین و تدفین تامین اجتماعی • تصویر از مجله زندگی

پرداخت کمک هزینه ترحیم این یکی از تعهدات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به افراد واجد شرایط می باشد. در این مقاله با شرایط و نحوه ارائه این خدمات بیمه ای آشنا می شوید.

به منظور تسهیل در پرداخت هزینه های ترحیم مشمولان قانون تامین اجتماعی، مدتی است که با مراجعه به درگاه غیبت سازمان تامین اجتماعی به نشانی، وثیقه مذکور به بازماندگان واجد شرایط غیابی می باشد. est.tamin.ir تهیه شده است. تنها با بارگذاری گواهی فوت بیمه شده یا همسر وی در این سامانه، کمک هزینه ختم به حساب بیمه شده یا بازماندگان وی بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان های تامین اجتماعی واریز می شود.مجله ازدواج

دریافت کمک هزینه ترحیم از تامین اجتماعی

مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تصریح می کند: حفظ رابطه بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی تا لحظه فوت، شرط اصلی پرداخت کمک ختم و بر گیرندگان این است. یارانه می گوید: مشمولان این یارانه بیمه شدگان اجباری، اختیاری، قراردادی، رانندگان، کارگران ساختمانی، تعدیل کنندگان بیمه بیکاری و قالیبافان بیمه شده اند.

کمک هزینه تشییع جنازه چقدر است؟

به گزارش ایسنا، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن از جمله خدمات کوتاه مدت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است، اما برخی هنوز نمی دانند که این کمک به چه کسانی تعلق می گیرد و چگونه باید دریافت شود.

کمک هزینه ترحیم به چه کسانی پرداخت می شود؟

گواهی فوت، فقط مدارک مورد نیاز: به گفته شکوری، غیبت از مراحل اداری درخواست و دریافت کمک هزینه ترحیم، تعداد متقاضیان دریافت آن را افزایش داده است. زیرا افراد به راحتی می توانند از طریق سامانه خدمات غیبت سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند و در کمترین زمان و بدون مراجعه به صندوق های تامین اجتماعی آن را دریافت کنند.

از کمک هزینه ترحیم غیابی بهره مند شوید

هدف از پرداخت کمک هزینه ترحیم یا کمک هزینه کفن و دفن جبران بخشی از هزینه های متحمل شده توسط بازماندگان افراد مشمول قانون است. امنیت اجتماعی آنها پس از مرگ خود رنج کشیدند. کمک هزینه کفن و دفن مبلغی است که در صورت فوت همسر بیمه شده یا بازنشسته اصلی به بیمه شده یا بازنشسته پرداخت می شود. و در صورت فوت بیمه شده یا بازنشسته اصلی به خانواده بیمه شده و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

وی درباره میزان ریالی کمک هزینه ترحیم نیز می گوید: تا سال 1385 میزان این کمک هزینه در شهرهای مختلف با توجه به جمعیت هر شهر متفاوت بود، اما از سال 1385 مبلغ پرداختی d حداقل دستمزد یک ماه در زمان تحویل. فوت با تصمیم شورای عالی کار در همه شهرستانها به همین ترتیب اصلاح و اجرت می گیرد.
شکوری همچنین می افزاید: در 9 ماهه امسال در مجموع 167 میلیارد تومان کمک ختم به 46 هزار و 444 بیمه شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی و یا بازماندگان واجد شرایط آنها پرداخت شده است در حالی که در سال 1400 در مجموع 202 میلیارد تومان پرداخت شده است. به 81000 متقاضی واجد شرایط

مدارک مورد نیاز برای دریافت کمک هزینه ترحیم