بازپرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی چطور؟ • تصویر مجله زندگی

او می گوید: بازپرداخت وام ساخت مسکن برای واحدهای مسکونی روستایی به مبلغ 200 میلیون تومان نقش بسیار موثری در روند تسریع در اجرای پروژه ها دارد. نهضت ملی مسکن به ویژه در روستاها و این اقدام باعث ایجاد انگیزه بیشتر در روند ساخت و اجرای این پروژه ها از سوی متقاضیان یا پیمانکاران شده است.

آقای مجید جودی گفت: از بهمن ماه سال گذشته ساخت 200 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن روستایی را آغاز کرده ایم. همچنین انتظار داریم تا پایان تیرماه با بقیه این نامزدها قرارداد ببندیم.

بوناد مسکن نماینده مردم مسکن روستایی گفت: با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شاهد تسریع در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در کشور هستیم.

جودی گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به ویژه واحدهای مسکونی روستایی حوزه نهضت ملی مسکن، زمینه ساز افزایش تولید مسکن و همچنین اجرا و تحقق اهداف طرح های نهضت ملی مسکن است. .مجله ازدواج

به گفته معاون بازسازی مسکن روستایی، بنیاد مسکن از ابتدای مردادماه ساخت 200 هزار واحد مسکونی باقیمانده را آغاز می کند و برای این واحدها 200 میلیون تومان تسهیلات با 5 درصد حق الامتیاز پرداخت می شود.

پرداخت وام مسکن روستایی