اگه هوش تصویری خوبی داری ببین چند اختلاف تو تصویر هست • مجله تصویر زندگی

۱۵ اختلاف بین دو تصویر زیر وجود دارد، آنها را بیابید.

بازی اختلاف تصاویر جدید

بازی اختلاف تصاویر جدید

تست هوش تصویری

۱۰ اختلاف تصاویر را پیدا کنید.

۱۰ تفاوت را بیابید.

بازی اختلاف تصاویر جدید

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

بازی اختلاف تصاویر

پاسخ تست هوش ختلاف تصاویر را بیابید:

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

بازی اختلاف تصاویر جدید

بازی اختلاف تصاویر جدید

بازی اختلاف تصاویر جدید

اختلاف تصاویر جدید

تست هوش تصویری جدید

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

بازی اختلاف تصاویر جدید

↓ ↓ ↓ ↓

 پیدا کردن اختلاف تصاویر

تست هوش تصویری , بازی اختلاف تصاویر

۱۵ تفاوت بین دو تصویر را پیدا کنید.

پیدا کردن تفاوت بین دو عکس یک سرگرمی جالب برای تمام سنین است. سری دیگری از بازی جذاب اختلاف تصاویر جدید را با هم می بینیم.

پیدا کردن اختلاف تصاویر 

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

بازی اختلاف تصاویر جدید

بازی اختلاف تصاویر جدید

بازی جذاب اختلاف تصاویر جدید سرگرمی جالب برای تمام سنین

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

معمای یافتن اختلاف تصاویر

↓ ↓ ↓ ↓

۹ تفاوت تصاویر را بیابید.

↓ ↓ ↓ ↓

۵ تفاوت را پیدا کنید.

تست هوش تصویری , بازی اختلاف تصاویر

بازی اختلاف تصاویر جدید

↓ ↓ ↓ ↓

بازی و تست هوش تصویری پیدا کردن اختلاف ها

بازی اختلاف تصاویر جدید

۱۰ اختلاف بین دو عکس را پیدا کنید.

گردآوری : گروه سرگرمی مجله تصویر زندگی 



منبع