افزایش وام مسکن شهدای سال 1401 • تصویر از پایگاه خبری زندگی

گزارش تصویر پایگاه خبری زندگی به گزارش ایسنا: هیات وزیران در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ) (بند «3» اصلاحیه مکرر قانون ارائه خدمات جامع ایثارگران) با سقف افزایش رهن شهدا در سال 1401 پذیرفت.

مبلغ رهن شهدا در سال 1401

بر این اساس سقف اسکان شهدا در سال 1401 برای هر واحد مسکونی در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 4 میلیارد ریال، مراکز استان ها 4 میلیارد ریال، سایر شهرها 3 میلیارد ریال و روستاها 2 میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین شد.

سود رهن سیدالشهدا در سال 1401

رهن شهدا

همچنین بر اساس این مصوبه سقف تجهیزات ذکر شده در شهرک های جدید معادل سقف تجهیزات مرکز همان استان و با نرخ 4 درصد با مدت بازپرداخت می باشد. آماده 20 سال بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین شد.مجله ازدواج