ازدواج سفید چیست و قوانین آن در ایران

باتوجه به اینکه ازدواجی که خارج از اصول شرعی و قانونی منعقد شود مورد حمایت قانون نمی باشد لذا فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی هم مورد حمایت قانون نمی باشند و از حقوق قانونی بی بهره می مانند همچنین با توجه به اینکه طرفین در این ازدواج ها زیر بار پدر و مادر بودن نمی روند به لحاظ روحی و جسمی تبعات جبران ناپذیری برچنین فرزندانی بار می شود. بنابراین ازدوج سفید دو معنا میتواند دادشته باشد، معنای اول عبارت است از: هم خانگی که ازدواج قانونی بدون ارتباط جنسی است و معنای دیگر عبارتست از هم باشی، که بیانگر ارتباط جنسی میان دو غیر هم جنس بدون ازدواج رسمی است. یکی از روش های جدید جهت جلوگیری از ازدواج های نافرجام هم زیستی طرفین قبل از ازدواج در قالب ازدواج سفید می باشد. در واقع یکی از عوامل گرایش افراد به ازدواج سفید همین تعهد نداشتن طرفین نسبت به یکدیگر است. نکته :باتوجه به این نکته ضروری است که براساس بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال سال ۱۳۵۵ صدور شناسنامه برای فرزندان متولد ایران از پدر ایرانی را یکی از وظایف سازمان ثبت احوال کشور تعیین کرده است. در متن قانون مذکور هیچ تفاوتی بین فرزند حاصل از رابطه نامشروع و سایر فرزندان قائل نشده است و گرفتن شناسنامه برای طفل نامشروع از وظایف پدر است.

1. اثرات مخرب روحی بر طرفین بعد از جدایی،زیرا چنین ازدواج هایی با هدف سرگرمی بوده و تعهد و مسئولیتی را شکل نمی دهد. همچنین اگر یکی از طرفین یا هر دوی آنها متاهل باشند و در چنین رابطهای قرار بگیرند، به مجازات سنگینتر از باب زنای محصنه (سنگسار) محکوم میشوند. براساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از مباشرت جنسی مرد و زنی که رابطه زوجیت بین آنها نبوده است. ازدواج سفید با توجه به اینکه براساس قانون و شرع صورت نگرفته است مورد حمایت قانون نمی باشد و همین نداشتن وجاهت قانونی بر روابط طرفین و فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی اثر گذاشته و آنها از حقوق قانونی من الجمله ارث محروم می نماید، از طرفی نبود وجهاهت قانونی سبب مجازات شدن طرفین از باب روابط نامشروع می گردد. ازدواج سفید ازدواجی است که شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد دارای وجاهت قانونی و شرعی و همچنین مدت زمان مشخص نمی باشد.در ازدواج سفید صیغه نکاح جاری نمی شود و همین امر سبب می شود که مشروعیت لازم را نداشته باشد.همچنین براساس قانون مدنی ازدواجی صحیح است که متشکل از ایجاب و قبولی باشد که صراحتا دلالت بر قصد ازدواج طرفین کند.در ازدواج سفید با توجه به اینکه قصد طرفین ازدواج نمی باشد می توان گفت که چنین ازدواجی وجاهت قانونی لازم را دارا نمی باشد.در واقع زن و مرد در ازدواج سفید بدون ثبت رسمی و قانونی ازدواج و بدون گذراندن آداب و رسوم مرسوم یک ازدواج رسمی و بدون در نظر گرفتن مسائل شرع زندگیشان را زیر یک سقف شروع میکنند.

پدیده ازدواج سفید در کشورهای اروپایی به دلیل سنگینی بار هزینه های زندگی،تنهایی و نداشتن سرپناه شکل گرفت که براساس آن زن و مرد با یکدیگر هم خانه شدند البته مبنای چنین ازدواجی هم زیستی با یکدیگر بدون داشتن رابطه زناشویی بود و دلیل نامیدن سفید برچنین ازدواجی هم همین بود.کم کم چنین ازدواجی در کشورهای غرب رواج پیدا کرد و حتی چنین ازدواجی مقدمه ای برای ازدواج رسمی قلمداد گردید که می تواند چنین ازدواجی به ازدواج دائم ختم شود یا اینکه منجر به جدایی گردد.در کشور ما چنین ازدواج های مقدمه ای برای ازدواج رسمی یا سفید نگه داشتن رابطه جنسی نمی باشد بلکه چنین ازدواج هایی برای برآورده کردن نیاز جنسی و نداشتن مسئولیت های زندگی مشترک می باشد. طبعا در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمیتوانند مدعی حق و حقوقی نسبت به مجله خبری wedlockmag هم باشند. در کشور ما با توجه به اینکه ازدواج می بایست برپایه اصول شرعی و قانونی شکل بگیرد در صورتی که طرفین برمبنای ازدواج سفید با یکدیگر زندگی کنند از باب روابط نامشروع (زنا و مادون زنا) قابل مجازات هستند مجازات ازدواج سفید بسته به اینکه زنای محصنه یا غیرمحصنه اثبات شود در کیفیت حد اثر می گذارد.البته ازدواج سفید از باب عدم ثبت واقعه ازدواج هم قابل پیگیری می باشد زیرا براساس قانون درصورتی که زوج ازدواج را ثبت نکند محکوم بوده و مجازات خواهد شد.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با مجله خبری wedlockmag وب سایت خود باشید.

برای اینکه ازدواج منعقد شده بین طرفین دارای وجاهت و ارزش قانونی باشد می بایست اصول و مقررات قانونی در آن رعایت شود وگرنه ازدواج صورت گرفته مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد.در خصوص ازدواج سفید از منظر قانون باید گفت که باتوجه به اینکه در چنین ازدواجی اصول شرعی و قانونی رعایت نمی شود چنین ازدواجی از لحاظ قانون رسمیت نداشته و چنین رابطه ای بر پایه رابطه نامشروع و زنا قابل مجازات می باشد. درست است که ازدواج سفید به طور دقیق جرم انگاری نشده است اما این به معنای مجازات نکردن طرفین نمی باشد و می توان براساس سایر مواد قانونی شکل دهندگان چنین ازدواج هایی را مجازات کرد. شکل گرفته است.در کشور ما در خصوص ازدواج سفید صراحتا جرم انگاری نشده است اما با توجه به اینکه همزیستی دو نامحرم بدون مشروعیت زیر یک سقف را می توان از باب زنا در صورت اثبات جرم انگاشت می توان از طرق دیگر چنین عمل خلاف شرع و قانونی را مجازات کرد.مجازات ازدواج سفید می تواند حد یا تعزیر باشد بسته به اینکه زنای اثباتی از نوع محصنه یا غیر محصنه باشد کیفیت حد متفاوت است.