ازدواج سفید و مقایسه ان با ازدواج موقت

و باید زوج در صورت مطالبه زوجه به وی پرداخت نماید.که در ازدواج سفید به این شکل نیست. را در برگیرد. در ازدواج موقت، حکم این قضیه قدری متفاوت از ازدواج دائم است. در ادامه در خصوص وضعیت این موارد در ازدواج موقت توضیحات لازم را ارائه خواهیم داد. باید توجه داشت معلوم­ نبودن مهریه سبب بطلان ازدواج موقت است نه بخشیدن یا عدم پرداخت آن. از دیگر حقوق مالی زن در نکاح موقت که ممکن است در مورد آن سوال پیش آید؛ ارث است. همانند ازدوج دائم، ازدواج موقت نیز عقدی است که زن و مرد به منظور شکل­ گیری پیوند زناشویی میان خود، پیمان بسته و قصد آنان تشکیل خانواده مشترک و متحدشدن با یکدیگر است. امتیاز و تفاوت دیگر بین عقد دائم و عقد موقت در استحقاق نفقه زوجه است. هنگامی که سخن از روابط و حقوق مالی طرفین در ازدواج به میان می­آید، مهریه، نفقه و ارث مهم­ترین مواردی هستند که به ذهن متبادر می­شوند. بنابراین طرفین حتماً باید مهریه را به طور دقیق تعیین کنند تا عقد شکل گرفته صحیح باشد.

که زادواج سفید فاقد این شرایط می باشد هم ابهام دارد مهر دقیق ندارد و… ولی بهرحال باید بوسیله وکیل و یا وزن و یا عدد و یا مشاهده و یا توصیف دقیق از هر گونه ابهام خالی باشد. یا طولانى و ۹۹ ساله، به هر حال همین که در عقد نکاح مدت تعیین شود عقد موقت بوده و نکاح منقطع است. و هر دو نوع معتبر مى باشد. بسیاری از افراد معتقدند این نوع از ازدواج ممکن است بهانه و دلیلی برای هوسبازی و بی قیدوبندی شود. این نوع نکاح از لحاظ استحکام خانواده مانند ازدواج دائم نسیت و تعاون و همبستگی در نکاح دائم به مراتب بیشتر از نکاح موقت است. البته فرزندان ناشی از ازدواج موقت از پدر و مادر و هم­چنین پدر و مادر از آن ها، ارث خواهند برد. بعد از تاریخ عقد قرار دهند، مثلا در نیمه ماه عقد را منعقد کنند و مدت آن را از اول ماه آینده تعیین کنند یا خیر؟ در این صورت نه تنها طرفین ملزم به ثبت ازدواج خود می­ شوند، بلکه الزام به پرداخت نفقه توسط شوهر نیز به وجود می­آید و وی باید هزینه ­های زندگی فرزند خود را مطابق قانون بپردازد.

برخلاف مهریه که عدم تعیین آن سبب بطلان عقد می­شود و نفقه که امکان توافق در خصوص آن وجود دارد، در ازدواج موقت، زوجین از هم ارث نمی­برند. اما در نکاح منقطع، پس از انحلال نکاح، حق رجوع براى زوج در ایام عده وجود ندارد. ولیکن در عقد منقطع در صورت انحلال آن طولانى و ۹۹ ساله باشد باز عنوان نکاح موقت را دارد و از نظر شرعى و قانونى با نکاح دائم متفاوت است. به جز لزوم ذکر مدت، لزوم معین­ بودن مهریه تفاوت مهم دیگری میان ازدواج موقت و دائم است که به موجب ماده 1095 قانون مدنی ضمانت اجرای بطلان را به دنبال دارد. براساس ماده 940 قانون مدنی تنها زن و شوهری که به موجب عقد دائم، ازدواج کرده باشند از یکدیگر ارث خواهند برد. در کل مهریه یکی از حقوق مالی زن در نکاح موقت می باشد که ادای آن بر عهده مرد خواهد بود. که به موجب آن مرد و زن در زندگی با هم شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند». مستحق نفقه مى باشد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى آمده است که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

که قانون مدنی در اینجا مطرح نساخته ولی از مواد آتی میتوان استنباط کرد. نکاح موقت که در قانون مدنی ازدواج منقطع نامیده شده، همانند ازدواج دائم در قانون مدنی ما تعریف نشده و تنها احکام آن بیان شده است. 2- هرگاه توافق صریحی مبنی بر پرداخت نفقه صورت نگرفته باشد اما عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. در عقد دائم شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسر و فرزندان خود می­باشد. درنکاح دائم پس از طلاق زوجه بایستى سه ماه عده نگهدارد و چنانچه طلاق رجعى باشد نفقه ایام عده به عهده زوج است. باید به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست طلاق تقدیم مجله خبری wedlockmag نمایند. در صورت تخلف شوهر مبنی بر پرداخت، می توان الزام وی را از دادگاه صلاحیت دار خواست. و نیازى به مراجعه به دادگاه و انجام تشریفات رسیدگى و غیره نمى باشد. دو قول است. بعضی بجواز و بعضی به بطلان چنین عقدی نظر دادهاند. و ازنظر شرعى و حقوقى داراى امتیازات خاص و ویژه اى مى باشد، نکاح دائم است. و حال آنکه در نکاح دائم زن و شوهر ازیکدیگر ارث مى برند و جزو وراث محسوب مجله خبری wedlockmag مىشوند.