اختصاص 10 میلیون تومان سهام به بازماندگان شامل • تصویر از مجله زندگی

جهت اطلاع: آخرین اخبار بورس در 24 ساعت گذشته

اقدامات قانونی برای بازماندگان 6 دهک کم درآمد جامعه

وی تصریح کرد: در ابتدا اولویت با گروه اول است، یعنی بازماندگان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که باید به آنها سهام اختصاص یابد. در مرحله ارائه به دولت است. قرار است 10 میلیون تومان از سهام بنگاه های دولتی به 3 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امام خمینی (ره) که سهام عدالت ندارند اختصاص یابد.

خاندوزی یادآور شد: دسته دوم افراد دهک ششم جامعه هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و از انصاف بهره نمی برند. دولت نیز 130 هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و صندوق تامین اجتماعی بدهکار است که قرار است امسال بدهی خود را پرداخت کند. بنابراین باید ابتدا تکالیف خود را به صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی بدهد سپس ببینیم چند سهم از دولت باقی مانده است که از آن بقیه سهام تعیین تکلیف افراد مانده به حساب 6 می شود. یک دهم درآمد حاصل از سهام است، اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه وجود ندارد.مجله ازدواج

سید احسن خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات انجام شده گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت موظف است دو دهم درآمد کم به بازماندگان از جمله مشمولان کمیته سهام عدالت و رفاه اختصاص دهد. که تا پایان سال انجام خواهد شد.

به گزارش فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در قانون دارایی سال 1401 دو وظیفه به دولت داده شده است، یکی اینکه بازماندگان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار گیرند. . که به جای مانده اند، سهام اجتماعی و از سوی دیگر به سایر افرادی که در 6 دهک جامعه کم درآمد باقی مانده اند که دارای سهام اجتماعی نیستند و تحت پوشش کمیته امداد و کمک های اجتماعی نیستند، اختصاص می یابد.

اقدامات برای بازماندگان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی

عدالت بازماندگان را با حمایت کمیته امداد و مددکاری اجتماعی تقسیم می کند