آیا پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری در راه است؟ • تصویر مجله زندگی

در نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی، معوقات بازنشستگان بهداشتی و درمانی و استحقاق بازنشستگان مناطق جنگی نیز ذکر شده و برای هر ردیف اعتبار متناسب درخواست شده است.مجله ازدواج

طی روزهای اخیر نامه ای رونمایی شده است که می تواند معیشت بازنشستگان سراسر کشور را در ماه های آینده بهبود بخشد.

نعمت الله ترکی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص معوقات احکام تناسبی نامه ای نوشت و در آن درخواست اعتباری بر اساس احکام هر گروه از بازنشستگان کرد.

بازنشستگان در هنگام تخصیص این اعتبارات منتظر می مانند. معوقات آنها باید در اسرع وقت پرداخت شود.

نعمت الله ترکی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص معوقات احکام تناسبی نامه ای نوشت و در آن درخواست اعتباری بر اساس احکام هر گروه از بازنشستگان کرد.
گزارش اخبار صندوق بازنشستگی کشوری به گزارش ایلنا: رئیس صندوق بازنشستگی کشوری برای پرداخت معوقات تناسب درخواست اعتبار اضافه کرد.

پرداخت معوقات تناسبی بازنشستگان از صندوق بازنشستگی کشوری