آموزش نماز شب ماه مبارک رمضان • مجله Image de la vie

دعای شب اول ماه مبارک رمضان:

دعای شب دهم ماه مبارک رمضان:

دعای شب سوم ماه مبارک رمضان:

در صورت امکان هشت رکعت سوره

در هر رکعت حمد دوازده رکعت و حکیم تکاثر دوازده رکعت.

دعای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان:

دعای شب بیستم ماه مبارک رمضان:

دعای شب دوازدهم ماه مبارک رمضان:

دعای شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان:

دو رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سبحان الله.

دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه انا اتینک الکوثر.

چهار رکعت در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه انا انزلانه

لذا دعا می کنم که در سفر من عجله کنید.

دعای شب نهم ماه مبارک رمضان:

دعای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان:

دعای شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان:

دوازده رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید و پس از اتمام صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد.

چهار رکعت در هر رکعت بعد از بیست مرتبه حمد انزلناه.

دعای شب سیزدهم ماه مبارک رمضان:

رمضان ماه خدا، ماه اسلام و تسلیم، پاکی و پاکی، آزمایش و پاک شدن از آلودگی ها و ماه قیامت برای خداوند است. اعمال ماه رمضان بسیار است. یکی از اعمال این ماه نماز است. در ادامه روش دعای شب های ماه مبارک رمضان به شما روزه داران عزیز تقدیم می گردد.

یاد بگیرید که در شب های ماه رمضان دعا کنید

در هر رکعت حمد ده رکعت و پنجاه مرتبه توحید

دعای شب سی ام ماه مبارک رمضان:

دعای شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان:

دعای شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان:

دعای شب های ماه مبارک رمضان - دعای فیض - دعای فضیلت

دعای شب چهارم ماه مبارک رمضان:

شش رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه عزلذلت.

دعای شب پنجم ماه مبارک رمضان:

چهار رکعت در دو رکعت اول بعد از حمد 100 مرتبه توحید و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید.

دو رکعت در رکعت اول حمد و هر سوره ای که بخواهد و در رکعت دوم حمد و صد مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه «لا الی الا الله».

دعای شب شانزدهم ماه مبارک رمضان:

دعای شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان:

دعای شب یازدهم ماه مبارک رمضان:

دعای شب دوم ماه مبارک رمضان:

دعای شب هشتم ماه مبارک رمضان:

سید مهدی علیه السلام

در صورت امکان هشت رکعت سوره

دعای شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان:

شش رکعت بین نماز عصر و خواب، در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیه الکرسی و بعد از اتمام صلوات پنجاه مرتبه.

دعای شب هفدهم ماه مبارک رمضان:

در هر رکعت هشت رکعت حمد و صد مرتبه توحید

دعای شب هجدهم ماه مبارک رمضان:

در هر رکعت حمد هشت رکعت و انا انزلانه سی مرتبه

در هر رکعت حمد دو رکعت و بیست مرتبه توحید

در هر رکعت حمد بیست رکعت و سی مرتبه توحید

دعای شب های ماه مبارک رمضان - دعای فیض - دعای فضیلت

در صورت امکان هشت رکعت سوره

دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه بار توحید بعد از سلام، صد مرتبه صلوات.

دعای شب پانزدهم ماه مبارک رمضان:

دعای شب ششم ماه مبارک رمضان:

در هر رکعت چهار رکعت حمد و صلوات بر ذبیده الملک و اگر نتواند بیست و پنج بار توحید.

در صورت امکان هشت رکعت سوره

چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج بار توحید.

دعای شب هفتم ماه مبارک رمضان:

چهار رکعت در هر رکعت بعد از پانزده مرتبه حمد توحید

پنجاه ركعت با حمد و پنجاه مرتبه در صورت زلزله، و گويا قصد آن است كه در هر ركعت يك بار بخواند.

در هر رکعت حمد هشت رکعت و ده مرتبه توحید

دعای شب چهاردهم ماه مبارک رمضان:

چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه انا اتینک الکوثر.

دعای شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان:

دعای شب 21 ماه مبارک رمضان:

در صورت امکان هشت رکعت سوره

در هر رکعت حمد شش رکعت و ده مرتبه آیه الکرسی و یک بار کوثر و یک بار توحید و بعد از نماز صد مرتبه صلوات.

چهار رکعت در هر رکعت حمد و سوره و برکات خداوند

در هر رکعت حمد هشت رکعت و انا انزلناه بیست مرتبه.

برای فرج (من) بسیار دعا کن که این (بسیار دعا کن) خروجی و گشایش خودت (در آثارت) است.مجله ازدواج