آموزش قلاب بافی • آموزش بافت دوازده الگوی پتو قلاب بافی • تصویر از مجله زندگی

خط 3 به بعد

در گره فندقی، 5 پایه بلند نیمه بافته و یکی درست کنید. (5 پایه بلند یکپارچه)

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

فیلم آموزش بافت این نقش زیبا به زبان فارسی

و به همین ترتیب تا پایان ردیف.

این پتوی زیبا بافتی شبیه آجر دارد. این مدل بافت بسیار ساده است.

دور این پایه یک پایه بلند که از جلو جدا می شود و یک پایه دوتایی که از جلو جدا می شود و یک پایه سوبل که از جلو جدا می شود می بافیم.

زنجیره بزنید و از 21 زنجیره هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید. (21 پا کوتاه)

زنجیر بزنید و کار را بچرخانید.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

پتوی نوزاد قلاب بافی شماره طرح جدید:

نقشه بافت این الگو

برای بافت الگو 8 زنجیره ببافید و به هم وصل کنید تا یک حلقه کوچک تشکیل شود. روی رج اول 3 زنجیره و 15 بخیه بلند در حلقه ببافید.

پایه بلند جلو آمده است پایه بلند جلو آمده است

مانند رج 3 بافتنی است.

آموزش تصویری بافت الگوی قلاب بافی مناسب برای پتو

می توانید دانه های ذرت را با فندق جایگزین کنید.

نخ را ببرید.

تا آخرین زنجیره یک پایه بلند می بافیم.

ردیف 4

آموزش تصویری اتصال الگوی همزمان با بافت پایه لانگ ها

آموزش تصویری اتصال الگو با پایه کوتاه در حلقه پشت

آموزش تصویری اتصال الگو با کراوات در حلقه پشت

آموزش تصویری اتصال الگوها با سوزن

الگوی پتو قلاب بافی شماره یازده

دو رج پایه بلند به رنگ دلخواه ببافید. رج سوم با رنگ دیگر طوری بافته می شود که یک پایه کوتاه ببافد، سپس یک پایه بلند جلو می آید و دوباره یک پایه کوتاه و غیره.

مانند رج 2 بافتنی است.

سه پایه بلند رج قبل را رها کنید و یک پایه بلند را روی چهارم ببافید.

در انتها طرح ها را به صورت زیر با نخ و سوزن به هم بدوزید.

1 زنجیر بزنید و کار را برگردانید.

ردیف 2

زنجیر 5، پایه بلند در پایه ردیف قبل، دو زنجیره از پایه بلند و به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه دارد.

ردیف 3

الگوی کلاژ قلاب بافی (23)

رتبه 4 و رتبه های زوج بعدی

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

الگوی پتو قلاب بافی شماره هفت:

این پارچه دو رو است یعنی نمای جلو و پشت کار یکسان است.

الگوی قلاب بافی پتو شماره سه:

دو رج بعدی را مطابق شکل ببافید.

ردیف 1

استفاده از رنگ های شاد این پتو را زیباتر کرده است.

رنگ بعدی را از حلقه رنگ اول روی قلاب عبور دهید.

ردیف 3

رشته به یک عدد فرد. مثلا 21

ردیف 2

این کار را در داخل پرانتز تا انتهای خط تکرار کنید.

الگوی پتو قلاب بافی شماره یک:

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

الگوی پتو بچه قلاب بافی شماره ده:

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

پتو الگوی قلاب بافی شماره دوازده:

روی پایه اول و بعدی یک پایه بلند می بافیم.

داخل دو پایه بلند انتهای رج یک پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

به عنوان مثال، 41 حاصل 10 تقسیم بر 4 به علاوه یک است.

ردیف 2 را تکرار کنید

یک الگوی بافت زیبا که برای لباس نوزاد و پتو بسیار مناسب است.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

در زیر آموزش گام به گام بافتن الگوی پتوی زیبا را مشاهده می کنید. با انتخاب رنگ های مناسب جلوه پتو دو چندان می شود.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

پتو قلاب بافی شماره هشت:

مدل شماره 5:

در رج بعد 3 زنجیره بلند دو پایه ببافید و رج را با یک زنجیر سه پایه بلند، یک زنجیر سه پایه بلند، …
دو بخیه مخفی بزنید تا به زنجیره رج قبل برسید. یک پایه کوتاه، سه زنجیره پایه کوتاه در زنجیره رج قبل، سه زنجیره پایه کوتاه در زنجیره رج قبل، سه زنجیره پایه کوتاه در زنجیره رج قبل بافته و 6 زنجیره ببافید. .

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

گردآوری: مجله ازدواجمجله ازدواج

حلقه پشت پایه بعدی را گره بزنید.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

الگوی قلاب بافی پتو شماره چهار:

رتبه 5 و رتبه های فرد بعدی

(از حلقه پشتی پایه بعدی یک پایه کوتاه ببافید.)

در انتهای رج یک کوک کوتاه ببافید.

(یک پیکو با سه زنجیره ببافید.

در حلقه پشت دو پایه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

الگوی پتو قلاب بافی شماره شش:

پس از بافتن نقش ها، آنها را با قلاب یا نخ به هم وصل کنید.

خط 1 و 2

دور همان پایه دوم (رج قبل) یک پایه بلند از جلو، یک پایه دوتایی از جلو و یک پایه سوبل از جلو می بافیم.

این دو مرحله را تا انتهای رج تکرار کنید.

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

فیلم آموزش بافت پتو نوزاد قلاب بافی به زبان فارسی

آموزش قلاب بافی کردن پتوی کودک

برای بافت این پتو باید تعداد تارها مضرب 4 + 1 باشد.

از نخ های اضافه ای که در دسترس دارید طبق طرح زیر الگوهای مربعی ببافید و به هم بدوزید. نتیجه یک کاور زیبا است که در زیر مشاهده می کنید.

الگوی کلاژ قلاب بافی (22)

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

آموزش قلاب بافی - آموزش بافت پتو قلاب بافی

3 زنجیره را در پایان کار رها می کنیم و از زنجیره چهارم شروع به بافت اولیه می کنیم.

در حلقه جلوی رج اول یک پایه بلند سه مرحله ای ببافید.

ردیف 1

کانال 3.

در این مقاله روش بافت ده طرح پتو قلاب بافی برای شما علاقمندان به هنر زیبای قلاب بافی آورده شده است. اکثر این پتوهای زیبا با الگوهای متصل ساخته می شوند. امیدوارم این آموزش قلاب بافی باشد که برای شما مفید باشد.

آموزش تصویری بافت دوازده الگوی پتو قلاب بافی